LÉČBA CHEMOTERAPIÍ INDUKOVANÉ POLYNEUROPATIE U NEMOCNÉ S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 303

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; M. Deus; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Východiska:

Chemoterapií indukovaná periferní polyneuropatie (CIPN) se vyskytuje až u 40% nemocných, kteří podstupují chemoterapii na bázi taxanů či platinových derivátů. Následující klinická kazuistika poukazuje na možnost podání nízké dávky tapentadolu, spolu s dalšími koanalgetiky, za účelem úspěšného managementu CIPN, bez nutnosti změny dlouhodobě nastavené chronické léčby bolesti.

Popis případu:

Předmětem klinického případu je 67letá nemocná po levostranné hemikolektomii pro adenokarcinom lienální flexury, s metastatickým postižením jater, bez mutace genu BRAF a genu RAS. Nemocná byla léčena v první linii paliativní chemoterapií FOLFOX 4 s cílenou léčbou cetuximabem. U nemocné byla nastavena jako základní léčba chronické viscerálních bolesti, fentanylová náplast v dávce 50 Mcg/ h à tři dny. Tato dávka byla po celou dobu léčby dostatečná. V průběhu léčby oxaliplatinou došlo k rozvoji CIPN. Nemocná byla pro CIPN léčena gabapentinem v kombinaci s klomipraminem, který nemocná užívala jako lék druhé linie pro léčbu indukované deprese. V průběhu této léčby došlo pouze k mírnému zlepšení potíží a eskalace dávek těchto léků vedla k neakceptovatelným vedlejším příznakům této léčby. Do kombinace gabapentinu spolu s klonipraminem byl pro přetrvávající příznaky CIPN přidán tapentadol v nízké dávce, kterou může indikovat onkolog k léčbě nenádorové bolesti. V průběhu 2 měsíců došlo k výraznému zlepšení příznaků CIPN, a to především na horních končetinách, kdy měla nemocná pouze občasné slabé parestezie při náhlé změně teploty. Podstatné zlepšení udávala nemocná i v případě dolních končetin. Dávku tapentadolu nebylo nutné pro potlačení příznaků CIPN zvyšovat. Nemocná nadále pokračuje v onkologické léčbě základního nádorového onemocnění a kombinace snížených dávek gabapentinu, klomipraminu a tapentadolu se toho času jeví u nemocné jako optimální pro potlačení příznaků CIPN. Jako základní léčba chronické nádorové bolesti zůstává fentanylová náplast v dávce 50 Mcg/ h à tři dny.

Závěr:

Uvedená klinická kazuistika demonstruje možnost podání tapentadolu v nízkých dávkách v kombinaci s ostatními koanalgetiky pro management CIPN bez nutnosti změny základního nastavení chronické léčby bolesti.

Podporováno projektem ED 2.1.00/ 03.0076 Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014