LÉČBA MODIFIKÁTORY KOSTNÍHO METABOLIZMU (BMA) U PACIENTŮ S KARCINOMEM PROSTATY. JE NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE?

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: IX. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: IX/ 115

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.

Kostní postižení provází s vysokou prevalencí pokročilá uroonkologická onemocnění. Začleněním moderních možností léčby do standardních schémat léčby významným způsobem poklesl počet kostních příhod, především patologických zlomenin a míšních lézí. Moderní farmakoterapie jednoznačně upřednostňuje aplikaci bisfosfonátů nebo denosumabu. Doporučenou součástí léčby při podání Dmabu či bisfosfonátů je suplementace kalcia a vitaminu D3. Je to však opravdu nezbytné? V roce 2013 jsme vyšetřili 53 mužů s karcinomem prostaty bez kostní generalizace, kteří byli léčeni hormonální suprecí pomocí LHRH analog. Jejich hladina testosteronu se pohybovala v kastračním pásmu, tedy pod 1,73 nmol/ l. Trvání hormonální léčby min. 3 měsíce a max. 8 měsíců. Sledovali jsme hladiny kalcia, vitaminu D3 a ICTP, všichni podstoupili celotělovou denzitometrii. Pacienti nepodepsali souhlas se sledováním podle Helsinské deklarace. Laboratorní nálezy prokázaly, že část mužů má snížené hladiny kalcia (souboru 2,11 nmol/ l) i vitaminu D3 (souboru 19,8 ng/ ml). U více než 35 % mužů jsou nižší než doporučené hladiny pro bezpečnou léčbu. Hladina ICTP byla u všech mužů v mezích normy – souboru 4,38 μg/ l. Denzitometrie s fyziologickým závěrem byla pouze u čtyř mužů, naopak u pěti byla v pásmu významné osteoporózy. Hrubší ovlivnění denzitometrie bylo u mužů s iniciálními hladinami testosteronu v pásmu hypogonadizmu. Patologie kostního systému u mužů není omezena výhradně na kostní generalizaci onemocnění, ale má souvislost s hormonální léčbou. Standardním doporučením pro nemocné léčené hormonální léčbou je zvýšení fyzické aktivity. U nemocných s kostní generalizací je terapie BMA vhodná. Vzhledem k farmakokinetice přípravků, ale i výchozím hladinách ukazatelů kostního metabolizmu je suplementace kalciem a vitaminem D3 nezbytná.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015