Léčba polyneuropatické bolesti u nemocného s generalizovaným, kastračně rezistentním karcinomem prostaty – klinická kazuistika

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba karcinomu prostaty

Číslo abstraktu: 043

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; M. Deus; MUDr. Jan Lejčko; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Tapentadol je současně agonistou µ-opioidních receptorů a zároveň inhibitorem zpětného vychytávání noradrenalinu. Tento farmakologický profil tapentadolu je vhodný pro léčbu bolesti s nociceptivní i neuropatickou složkou. Předmětem klinické kazuistiky je muž, 65 let, se špatně diferencovaným karcinomem prostaty- Gleason skore 8 (4+4) a s metastatickým postižením skeletu. Kromě zahájení léčby bisfosfonáty byl tento muž léčen po dobu 18 měsíců kompletní androgenní blokádou (cyproteron acetát+leuprorelin acetát). Pro vzestup PSA byla tato léčba ukončena. Nemocný byl dále léčen paliativní chemoterapií docetaxelem. Celkem bylo podáno 8 cyklů této léčby s dobrým klinickým efektem. Tato léčba však musela být pro výraznou periferní neuropatii a bolesti horních a dolních končetin ukončena. Periferní neuropatie u nemocného progredovala, podpůrná léčba gabapentinem a amitryptilinem byla neúspěšná. Po 4 měsících, kdy byl nemocný léčen pouze monoterapií kyselinou zolendronovou, zahájil nemocný léčbu tapentadolem 2x50 mg, s následnou eskalací dávky na 2x100 mg (dosud byla léčba bolesti zajištěna transdermálním fentanylem 25 ug a 3 dny). V průběhu 3 týdnů od zahájení léčby tapentadolem došlo k výraznému ústupu neuropatických obtíží, včetně projevů bolesti, za 3 měsíce od zahájení léčby došlo k normalizaci zdravotního stavu. Nemocný následně zahájil retreatment chemoterapie docetaxelem, kde při udržovací dávce tapentadolu 2x50 mg denně nedošlo ke klinickým projevům neuropatické bolesti. U nemocného byla pomocí tapentadolu zajištěna stabilní a dlouhodobá úleva od neuropatické bolesti, která je častým vedlejším příznakem v průběhu léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty pomocí taxanů.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014