Léčba recidivujícího karcinomu ovaria

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 14

Autoři: MUDr. Marta Kučerová

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Úvod
 • ÚZIS ČR 2000 - ZN vaječníku 28,9% z gynekologických nádorů
 • Incidence 24,1/100 000 žen
 • Absolutní čísla - 1126 nově dg.případů
 • 1. příčina smrti z gynekologických nádorů
 • Iniciální RR na 1.linii chemoterapie je 80%

 • většina pacientek relabuje
 • CHT může zmírnit příznaky, zlepšit kvalitu života, prodloužit TTP a OS
 • akceptovaný standard 1.linie CHT: carboplatina+taxan 6 cyklů

(GOG 111,EORTC-GCCG,OV-10,GOG 158)

 • Dispenzarizace

 • Second - look laparotomie - nebylo potvrzeno zlepšení přežívání

 • Konsolidační terapie - není doporučena:

 • 1. Intraperitoneální CHT (4x cisPt versus observace - Piccart EORTC 55875)

 • 2. i.v. CHT (paclitaxel 3 versus 12 měs.-SWOG,GOG)

 • 3. weekly CHT (paclitaxel weekly - Itálie prosp.II.f.)

 • 4. Radioterapie (4 cykly CDDP s epi,doxorubicinem versus RT břicha D=20 Gy - B. Sorbe, švédská prosp.)

(Int J Gynecol Cancer 2003)

Timing léčby
 • Léčba zahájená příliš brzy - toxické N.Ú., nepříznivý vliv na kvalitu života
 • Léčba zahájená příliš pozdě - snižuje pravděpodobnost odpovědi a schopnost pac. tuto léčbu zvládnout.
 • Hladina CA 125 - senzitivní marker relapsu předcházející o 3-9 měsíců klinickou progresi.

(Maurie Markman, Michael A.Bookman, Gore M 2001)Zahájení léčby u pacientek:

1/ elevace CA 125+klinické symptomy+průkaz tumoru dle CT, SONO
2/ elevace CA 125+rtg průkaz bez klinických příznaků
3/rtg průkaz tumoru+klinické příznaky bez elevace CA 125
V Evropě probíhají 2 studie: OV-10 a EORTC 55955, zahájení CHT při vzestupu CA 125 nebo klinický nález

Prognostické faktory

Špatná prognóza:
DFI méně 6 měsíců, špatný PS 3-4, CA 125 více 35u/ml, nádor nad 5 cm, histol. - mucinosní, světlobuněčný Ca

Dobrá prognóza:
DFI více 6 měsíců, dobrý PS 0-2, CA 125 méně 35u/ml, nádor do 5 cm, histol. papilárně serozní typ nádor.bb.

Hlavní prognostický faktor
pro CHT recidiv Ca ovarii je délka odpovědi na primární léčbu, která je založena na platině.
1. platina-rezistentní recidivující Ca ovarii DFI je menší než 6 měsíců
2. platina-pozitivní recidivující Ca ovarii DFI je delší než 6 měsíců
(Markman, Cleveland, Blackledge, Gore, Kavanagh)

Platina-rezistentní Ca ovarii
 • absence odpovědi na Pt obsahující 1.linii CHT nebo relaps do 6 měsíců
 • méně než 10% pravděpodobnost odpovědi na platinu obsahující CHT
 • medián OS 6-9 měsíců
 • kvalita života, zvládnutí symptomů a toxicita

Trialy se single agents

Ten Bokkel, M. Gore Topotecan x Paclitaxel
Gordon Topotecan x PLD
Piccart Paclitaxel x Oxaliplatina
Vermorken Oxaliplatin x Topotecan
O´Byme Paclitaxel x PLD

ORR: 4 -17%
TTP: 3 měsíce
OS: 9 měsíců
(J Clin Oncol 2000, 2001)

Procento odpovědí na monoterapii:

Altretamin 10-15%
Topotecan 12-16%
Gemcitabin 13-22%
Epirubicin 14-20%
Etopozid 16-27%
Oxaliplatina 17%
PLD 19-26%
Vinorelbin 21%
Docetaxel 28%
(The Lancet Oncology 3/2003)

Kombinovaná CHT u pt-rezistentního Ca ovarii

Bolis et al. - paclitaxel x paclitaxel+epirubicin
RR 17% 34%
2-leté přežití 10% 18%
Torri, Floriani - paclitaxel x paclitaxel+doxorubicin
RR 52% 54%
medián TTP 6,6 7,5 měsíců
medián OS 12 14 měsíců
Podobné celkové přežití je následováno toxicitou v kombinačním rameni G 3-4 (neutropenie) 1999,2000

Shrnutí léčby pt-refrakterního Ca ovarii

 • Léčba kombinovanou CHT není oprávněná mimo klinické trialy
 • Single-noncross-rezistentní agents sekvenčním způsobem, dle toxického profilu s RR 10-25% s podobným OS - nejlepší paliativní volba
 • Hormonální léčba Tamoxifenem - odpověď ve 13% (dle studie GOG)

Pt-senzitivní Ca ovarii
 • Iniciální odpověď na pt-obsahující CHT
 • relaps-free interval déle než 6 měsíců
 • pravděpodobnost odpovědi na novou pt-obsahující léčbu nejméně 30%
 • pt-free interval více 24 měs. RR 77%
 • pt-free interval méně 24 měs. RR 28%

(Markman et al., Dizon J Clin Oncol 3/2002)

Hlavní otázky v léčbě
 1. Je kombinovaná léčba lepší než monoterapie?
 2. Měla by být platina vždy obsažena v léčbě?
 3. Jakou kombinovanou CHT vybrat, jaký režim je nejvhodnější?

Možnosti léčby pt-sezitivních pacientek
 1. Monoterapie CBDCA - snadná aplikace, příznivý toxický profil, nezhoršuje QoL
 2. Monoterapie non-carboPt single agents-umožňuje prodloužení pt-free intervalu
 3. Kombinovaná CHT - carboPt+paclitaxel, carboPt+nová látka (topotecan, gemcitabin, PLD)

Trialy s novými látkami

Rose orální Vepesid
McGuire Topotecan
EORTC-CSG Docetaxel
Ten Bokkel Topotecan, Paclitaxel
Vermorken Topotecan, Oxaliplatin
Gordon Topotecan, PLD
RR 30-40% s celkovým přežitím kolem 12 měsíců
(J Clin Oncol 1997 - 2001)

Kombinovaná chemoterapie u pt-senzitivních pacientek
 • PFS a OS je velmi podobný u relabujících pac. s dlouhým pt-free intervalem jako u pac. s pokročilým onem. suboptimálně OP
 • Studie II.fáze: paclitaxel+CBDCA mají vysoký RR 70-100% a PFS 12 měsíců
 • atraktivní volba

Paclitaxel+CBDCA u pt-senzitivního CA ovarii

Prospektivní studie:
Guastalla - TFI více 12 měs. RR 70%
Havrilesky -TFI více 6 měs. RR 100%
Retrospektivní studie:
Rose - TFI 10 měs. RR 90%
Gronlund - TFI 16 měs. RR 84%
Dizon - TFI 22 měs. RR 70% (1998-2003)

Kombinace CBDCA a nové látky u pt-senzitivního Ca ovarii

Studie II.fáze:
Bolis: Topotecan+CBDCA
Du Bois: Gemcitabine+CBDCA
Ferrero: PLD+CBDCA
Viens: Paclitaxel+Oxaliplatin
RR 60-65%
medián PFS 12 měsíců
( Gynecol Oncol 2001, P A S Clin Oncol 2002)

Pt v monoterapii versus pt-obsahující kombinovaná CHT
 • ICON 4 a AGO-OVAR.2.2 (ASCO 2003)

 • 2 paralelní mezinárodní multicentrické randomizované

 • 802 žen, TFI min. 6 měs.

 • 1. rameno - monoterapie CDDP nebo CBDCA

 • 2. rameno - Paclitaxel+CDDP nebo CBDCA

 • PFS za 1 rok - 40% versus 50% p=0,001

 • 2 roky sledování - benefit 7% u žen léčených kombinací

 • SWOG - 900 pac., CBDCA x CBDCA+PLD


Shrnutí léčby pt-senzitivního Ca ovarii

 1. CBDCA v monoterapii - snadné podání, dobrá účinnost a tolerance
 2. monoterapie jinými cytostatiky - experimentální varianta
 3. Kombinovaná chemoterapie obsahující platinu - je lepší než monoterapie CBDCA, vysoká aktivita v RR a TTP.


Závěr

 • U 80% pacientek s Ca ovarii dochází k recidivě nemoci po iniciální léčbě

 • platina-free interval - prediktivní faktor

 • platina-senzitivní pacientky: CBDCA s nebo bez taxanu

 • platina-rezistentní pacientky: monoterapie alternativními léky (léčebná kriteria)


Kazuistika

Z.V. 1952, méně diff. adenopapiloCa G III, implantační meta na peritoneu a moč.měch.

 • Stp. panHYE, omentektomii, appe 7/1999

 • 6 cyklů Taxol-CBDCA 7-10/1999

 • relaps v malé pánvi, PFI 13 měs.

 • 6 cyklů Taxol-CBDCA 12/2000 - 3/2001

 • 6 měs. DFI, revize, ileotransv.anast. s-t-s

 • Hycamtin 6 cyklů 10/2001 - 2/2002

 • 6/2002 progrese v pánvi, perit. Rozsev-CBDCA intraperit.

 • Ileosní stav na tenk.stř. - CDDP-IFO 6 cyklů 7-10/2002

 • 3/2003 progrese, CBDCA-Gemzar 3-5/2003 3 cykly

 • ileosní stav na tenkém střevě, Gemzar monoter. +8/2003

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004