Léčba uveálních melanomů na gama noži – první zkušenosti

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Pokroky v radioterapii nádorů

Číslo abstraktu: 180

Autoři: MUDr. Gabriela Šimonová, CSc.; doc.MUDr. Roman Liščák, CSc.; Ing. Josef Novotný jr., Ph.D.

Cíl
Analýza léčebných výsledků, komplikací a prognostických faktorů, ovlivňujících délku přežití pacientů s uveálním melanomem.

Metoda, materiál
V průběhu 8 let (1996-2003) jsme stereotakticky ozářili na gama noži 126 pacientů s uveálním melanomem, medián věku nemocných byl 59 let (22-85). Minimální následné sledování pro žijící nemocné bylo 24 měsíců. U všech nemocných jsme po fixaci stereotaktického rámu imobilizovali oční bulbus a aplikovali build up (pro přesnější výpočet dávky plánovacím systémem). Pro účely plánovaní byly využity následující sekvence provedené na magnetické rezonanci: nativní T1, T2, post-kontrastní 3D. Všichni nemocní sledovaného souboru byli před léčbou a dále v pravidelných intervalech sledováni očním lékařem. Oční vyšetřovací metody zahrnovaly: ultrazvukové vyšetření, fluorescein angiografii, optickou koherenci, ultrabiomikroskopii u lezí preekvatoriálních, vizus, biomikroskopii. Kontrolní vyšetření magnetickou rezonancí bylo prováděno v intervalech 12 měsíců.
Medián minimální aplikované dávky činil 41 Gy (20-77), medián cílového objemu byl 640 mm3 (32-7800), medián plánovací léčeného objemu (PTV) byl 1300 mm3 (70-9800), medián prominence nádoru byl 8 mm (1-22). K hodnocení post-radiačních komplikací jsme užili systém doporučený Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). Sledovali jsme několik faktorů ve snaze identifikovat ty, které by mohly ovlivnit léčebný efekt, léčebné komplikace a délku přežití nemocných. Tyto faktory byly následující: věk nemocných, pohlaví, lokalizace nádoru, minimální aplikovaná dávka v nádoru, velikost nádorového objemu, velikost plánovaného léčebného objemu, počet užitých isocenter, maximální dávky na kritické struktury oka (oční čočka, optický nerv, iris, rohovka), prokázaná generalizace mimo mozek.
Pro statistickou analýzu sledovaných faktorů byly použity tři univariační testy (Log rank, Breslow a Tarone Ware testy) a jeden multivariační (Cox proportional hazards model).

Výsledky
Kompletní a parciální regrese byla docílena u 70 % nemocných s mediánem odpovědi 18 měsíců (12-30). U 15 (12 %) pacientů byla provedena enukleace pro progresi nebo persistenci nádoru. Ze souboru žije 104 (83 %) nemocných s mediánem přežití 62 měsíců (37-96), 22 (17 %) pacientů zemřelo na generalizaci nádorového onemocnění s mediánem přežití 35 měsíců (14-70).

Pozdní komplikace
Nejčastější léčebná komplikace byl vznik sekundárního glaukomu, který byl zaznamenán u 23 (18 %) nemocných, u 11 % nemocných z hodnoceného souboru byla provedena pro tuto komplikaci enukleace. Pro vznik této komplikace nebyla statisticky významná výše aplikované dávky a lokalizace nádoru, významná velikost plánovacího cílového objemu se signifikantně nižší incidencí pro PTV menší než 1000 mm3. Po provedení statistické analýzy byla signifikantně pozorována nižší toxicita, pokud maximální dávka (D max) na optický nerv nepřevýšila 10 Gy (incidence toxicity stupeň 3,4…2,4 %), pro rohovku 10 Gy (incidence toxicity 3,4…3 %), pro oční čočku 7 Gy (incidence toxicity 3,4…7,7 %) a pro duhovku pokud D max nebyla vyšší než 15 Gy (incidence toxicity 3,4…4,6 %).
Celkově činil počet enukleovaných pacientů z hodnoceného souboru 16 %. Ze všech sledovaných a analyzovaných faktorů signifikantně ovlivňovaly přežití nemocných následující: věk nemocných (nejdelší přežití pro nemocné pod 50 let), lokalizace nádoru v oku (delší přežití pro prae-ekvatoriální lokalizaci), delší přežití u nemocných bez diseminace, a dále signifikantně delší přežití u nemocných s prominencí nádoru do 5 mm a GTV menším než 500 mm3.

Závěr
Metoda rozšiřuje léčebné možnosti pro uveální melanomy jako oko šetřící léčba a u části nemocných umožňuje i zachování předléčebného užitečného vizu.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005