Léčebné výsledky pacientů s germinálními nádory na onkologické klinice FNO Poruba v období 2000-2009.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 076

Autoři: MUDr. Jaroslav Hájek; Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.; MUDr. Ondřej Havránek

Úvod

Germinální, převážně testikulární, nádory tvoří jen 2% všech malignit mužů, ale jsou nejčastější malignitou mladých mužů mezi 18 a 35 roky. Vzhledem k jejich četnosti výskytu v této věkové kategorii, k vysoké biologické agresivitě tumoru, ale i potenciálně vysoké kurabilitě je nutno toto onemocnění léčit adekvátními léčebnými postupy. V naší práci jsme se zaměřili na léčebné výsledky pacientů s germinálními nádory, kteří byli v posledních 9 letech léčeni na naší klinice.

Soubor pacientů

V období 2000-2009 jsme na naši klinice léčili přes 300 pacientů s germinálními nádory. Pro statistické zhodnocení bylo vhodné zařadit 284 pacientů, vyřazení bylo zejména z důvodu nedostatečně dlouhé doby sledování. Jednalo se ze 49% shodně o seminomy a neseminomy, zbývající 2% pak zbývají na ostatní typy. 60% tvořilo klinické stádium I, po 20% pak bylo shodně ve stádiu II nebo III. Věková skladba ničím nevybočovala, jedná se typické gaussovo rozložení se stření hodnotou 21 let. Medián sledování delší než dva roky je u 65% pacientů, a je tedy umožněno validní statistické zhodnocení. Léčba probíhala podle protokolu, který byl v čase aktualizován podle mezinárodních doporučení. Jeho detailní popis přesahuje rámec tohoto textu, nicméně v případě seminomu následovala po radikální orchiektomii do stádia IIB včetně radioterapie, v ostatních případech se jednalo o adjuvantní či kurativní chemoterapii na bázi platiny, bleomycinu a etoposidu. V případě recidivy či perzistence byla indikována chemoterapie 2. řady nebo chirurgická intervence ve smyslu retroperitoneální lymfadenektomie nebo metastazektomie. Statistické zhodnocení našeho souboru probíhá ve spolupráci s IBA Brno a podrobný popis statistických metod bude prezentován během ústního sdělení.

Závěr

Germinální nádory patří mezi vysoce kurabilní nádory, léčba však musí být často agresivní a správně individuálně indikována. Naše výsledky jsou srovnatelné s dosud publikovanými soubory, v klinických stádiích I přežívá 5 let téměř 100% pacientů. Zaznamenali jsem minimum úmrtí na toxicitu léčby a výsledky tedy ukazují, že je potřeba se za každou cenu vyhnout snížení dávkové denzity chemoterapie, a to i v případě nízkého výkonnostního stavu před zahájením léčby. Ve vybraných případech se nelze vyhnout profylaktickému podání růstových faktorů. Na druhou stranu u méně rizikových pacientů s ohledem na dlouhodobé přežívání je potřeby se zaměřit na minimalizaci toxicity léčby, a proto po definitivním retrospektivním zhodnocení léčebných výsledků provedeme aktualizaci našeho léčebného protokolu ve smyslu minimalizace toxicity při zachování dostatečné radikality a účinnosti. Výsledkem našeho snažení tedy bude zlepšení terapeutického indexu.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011