Li-Fraumeni syndrom: quadruplicita osteosarkomů a sarkomů měkkých tkání.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Sarcom

Téma: Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe

Číslo abstraktu: 184

Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; MUDr. Petr Urie; MUDr. Alena Puchmajerová; MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Jiří Kozák, CSc.; MUDr. Pavel Dupal; MUDr. Vít Campr, Ph.D.

Li-Fraumeni syndrom (LFS) je nádorový syndrom spojený s výskytem sarkomů měkkých tkání, osteosarkomů, karcinomu prsu u premenopausálních žen, mozkových tumorů, karcinomů nadledvinek a celou řadou ostatních malignit.

Rozeznávají se dvě formy tohoto syndromu Li-Fraumeni syndrom a LiFraumeni-like, který nemá vyjádřeny všechny charakteristiky LFS. Tento syndrom je diagnostikován u jedinců, kteří splňuji základní klinická kritéria. U více jak 70% nemocných splňujících klinická kritéria je diagnostikována kauzální mutace TP53. Jedná se o hereditární nádorovou predispozici s autosomálně dominantní dědičností. U potomků je 50% riziko přítomnosti kauzální mutace.

U 23-letého nemocného byl diagnostikován osteosarkom mandibuly, pro který bylal podána neoadjuvantní chemoterapie s následnou hemimandibulektomii a následně pokračováno v adjuvantní chemoterapie. O 8 let později byl v kontralaterální mandibule diagnostikován chondrosarkom, pro který nemocný podstoupil neoadjuvanntí chemoterapii následovanou hemimandibulektomii. Za dalších 4,5 roku byl diagnostikován alveolární rhabdomyosarkom mandibuly a zároveň high grade sarkom inoperabilní stehna. U nemocného bylo vysloveno podezření na základě klinického obrazu na LFS, který molekulárně genetické vyšetření potvrdilo. Byla provedena PCR-amplifikace exonů 2-11 TP53 a sekvence v obou směrech. Ve vyšetřované DNA byla prokázána mutace c.916>T v exonu 8 genu TP53. Tato mutace vede ke vzniku předčasného terminačního kodonu a je hodnocena jako patogenní. Bylo doporučeno provést vyšetření TP53 u bratra nemocného, který má 50% riziko nosičství.

LFS je syndrom mnohočetných nádorů v rodině způsobený zárodečnou mutací v genu TP53. U nemocných s vícečetnými nádory je nutno na toto onemocnění pomýšlet a ve spolupráci s genetiky indikovat molekulárně-genetické vyšetření s cílem identifikovat zdravé nosiče mutace, kteří budou profitovat z intenzivního preventivního onkologického skríningu.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011