Limity onkologické radikality chirurgického výkonu u karcinomu rekta

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom - Pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 090

Autoři: Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; Markéta Gálová; H. Buřilová

Autoři ve svém sdělení podávají hodnocení souboru pacientů operovaných pro karcinom rekta na oddělení chirurgické onkologie v MOÚ v letech 2002 – 2004. Upozorňují na nezbytnost mezioborové spolupráce od okamžiku podezření na diagnózu kolorektálního karcinomu se zdůrazněním včasné diagnózy a nutnosti úzkého mutidiscipliárního přístupu v dalším léčeném procesu tohoto závažného a v naší republice velmi častého onemocnění. Ve svém sdělení upozorňují na možnost předoperační léčby - neoadjuvantní konkomitantní chemoradioterapie, která znamená v současné době významný pokrok v léčbě karcinomu rekta. V této souvislosti autoři zdůrazňují vhodné načasování vlastního chirurgického zákroku. Na základě zkušeností u svých pacientů hodnotí vliv uvedené předoperační léčby na taktiku a technické provedení operačního výkonu. Z hlediska provedení vlastního resekčního výkonu je ve sdělení podán rozbor možností a perspektiva kontinentního – svěrač zachraňujícího výkonu po absolvování uvedené léčby s porovnáním chirurgické léčby v minulých letech. Autoři uvádějí výhody a perspektivy stávajícího staplerového instrumentaria a jeho uplatnění v průběhu vlastní operace. Ve sdělení jsou uvedeny současné možností konstrukce střevního spojení po resekčním výkonu rekta s podáním rozboru a četnost výskytu nejzávažnějších chirurgických komplikací v bezprostředním a pozdním pooperačním období včetně zevrubného přehledu možných rizikových faktorů podílejících se na jejich vzniku.
V uvedené práci jsou rozebrány možnosti onkologické radikality resekčního výkonu s ohledem na lokalizaci a pokročilost nádorového postižení a s ohledem na celkovou kondici pacienta se zdůrazněním pečlivého interního a anestesiologického zhodnocení celkového stavu a předoperační přípravy. Vzhledem k zásadnímu významu histologického zhodnocení resekátu pro další léčbu onemocnění, zdůrazňují autoři potřebu úzké spolupráce a dostupnosti erudovaného patologa pro co možná nejobjektivnějšímu zhodnocení resekátu. Ve sdělení je kladen důraz na další léčbu vedenou kvalifikovaným onkologem a úzkou multidisciplinární spolupráci v dispenzární péči, která je nezbytná pro včasné odhalení recidivy či progrese vlastního nádorového onemocnění a stanovení dalších léčebných možností.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005