LOKÁLNĚ-REGIONÁLNÍ RECIDIVY KARCINOMU PRSU - NÁŠ SOUBOR

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 070

Autoři: MUDr. Ilona Zedníková; MUDr. Monika Černá; MUDr. Andrea Hosnedlová; MUDr. Šárka Vejvodová; MUDr. Miloslava Hlaváčková; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Východiska:

Lokálně-regionální recidiva (LR) je výskyt karcinomu (ca) v pektorální oblasti či regionálních uzlinách na stejné straně, kde byl již v minulosti Ca prsu léčen. Četnost LR v průběhu 10 let po operaci se uvádí po parciální resekci (PR) 4-20 %, po mastektomii (ME) 2-9 %. Na vznik LR mají vliv především léčebné postupy a biologické vlastnosti nádoru. Důležitá je včasná diagnostika a léčba LR. Po záchovném výkonu na prsu zpravidla provádíme ME, po ME re­sekci nádoru s bezpečnostním lemem. Při postižení axilárních uzlin provedeme jejich exstirpaci. Po chirurgické léčbě následuje léčba systémová. Zhoršení cel­kového přežití při výskytu LR (bez současné vzdálené diseminace) nebylo pozorováno.

Soubor pacientů a metody:

V letech 2010-2012 jsme na Chirurgické klinice FN Plzeň operovali 426 pacientů s ca prsu, z toho 27 pacientek pro LR. 16krát se jednalo o 1. recidivu, 11krát šlo o 2.-3. recidivu Ca. Hodnotili jsme věk, dobu do 1. recidivy, typ nádoru, velikost nádoru, grading, biologické vlastnosti, stav uzlin, vzdálené metastázy, terapii a přežití.

Výsledky:

Z 27 pacientek se v 15 případech jednalo o recidivu po PR a 12krát o recidivu po ME. Při recidivě po PR jsme 10krát provedli ME, 5krát na přání pacientky opět pouze PR. Ke 2. recidivě došlo poté u 4 pacientek po ME a 2 pacientek po PR. 3. recidiva se objevila u 1 pacientky po ME. Průměrný věk v době diagnózy primárního nádoru byl 49 let. Průměrná doba do 1. recidivy 8 let. Recidiva po ME byla 8x v jizvě, 3x v axile a 1x v jizvě i v axile. Průměrný věk v době diagnózy byl 53 let. Průměrná doba do 1. recidivy 11 let. Typ nádoru byl nejčastěji invazivní duktální ca, dále byly zastoupeny lobulární, mucinózní, dlaždicový a metaplastický ca. Velikost nádoru 18x T1, 4x T2, 1x T3, 1x T4, 3x neznámo. Grading tumoru 6x G1, 11x G2, 8x G3, 2x neznámo. 9krát se jednalo o HER2neu pozitivní tumor, 3krát o triple-negativní tumor. Při operaci primárního nádoru byly 4krát metastatické axilární uzliny. V průběhu onemocnění měly 3 pacientky diagnostikované vzdá­lené metastázy v plicích. Po operaci pro primární tumor byly 4 pacientky do recidivy zcela bez léčby, 6 pacientek podstoupilo pouze radioterapii, 2 pacientky pouze hormonální léčbu. 2 pacientky měly v osobní anamnéze též druhostranný ca, 1x ca ovaria a 1x kolorektální ca. 24 pacientek žije, 3 zemřely na gene­ralizaci. Celkové přežití je 13 let.

Závěr:

Z našeho souboru vyplývá, že LR nemají vliv na celkové přežití a jsou častěji pozorovány u nádorů s agresivnějším biologickým chováním. Zastoupení LR po PR a ME je srovnatelné. Pokud jsou LR včas a adekvátně léčeny, nedochází ke zhoršení kvality života nemocných.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013