Lokální terapie karcinomu rekta.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 145

Autoři: MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Cíl
Radikální chirurgický výkon je základním krokem při léčbě karcinomu rekta, a to i přes značné pokroky chemoterapie a radioterapie. Volba operačního výkonu závisí na TNM klasifikaci, uložení tumoru v rektální ampule, jeho velikosti a konfiguraci, stupni diferenciace. Mezi další kritéria, která limitují typ operace patří věk nemocného, jeho habitus, přidružené choroby a v neposlední řadě i přání pacienta.
Mezi základní chirurgické postupy při radikální léčbě karcinomu rekta patří abdominoperineální amputace rekta, přední nízká resekce a místní exscize. U prvních dvou jsou indikační pravidla dobře definovaná, lokální léčba je však stále diskutovaná. Zatímco u karcinomu in situ a intramukózního karcinomu je indikace k lokálnímu výkonu jednoznačná, u karcinomu invazivního se většinou respektuje do stádia T2 při G1, G2.
Autoři ve své práci dokumentují vlastní klinický materiál a zkušenosti s miniinvazivním přístupem k řešení maligních nádorů rekta.

Metoda
Prospektivní vyhodnocení klinického materiálu.

Výsledky
Na naší klinice jsme od ledna 2002 do ledna 2007 hospitalizovali celkem 262 pacientů s karcinomem rekta, 168 (64%) mužů a 94 (36%)žen. Z toho k lokálnímu výkonu bylo indikováno 47 (18%) nemocných, 26 mužů a 21 žen. Z celkového množství 214 operací transanální endoskopickou technikou tyto indikace tvoří 22%. Všichni pacienti před operací podstoupili endoskopické vyšetření s histologickým odběrem, endosonografické vyšetření (alternativně CT diagnostiku) a sonografické vyšetření jater a RTG plic. U všech nemocných byl zvolen typ výkonu transmurální resekce transanální endoskopickou mikrochirurgickou technikou. Histologicky se jednalo ve 19 případech o neinvazivní karcinom. U 28 nemocných o invazivní karcinom. Stádium T1 histolog potvrdil v 19 případech, T2 ve 7 případech a ve dvou preparátech bylo popsáno stádium T3. Grading ani v jednom případě nepřekročil stupeň G2. Komplikace nastaly ve třech případech. Jednalo se dvakrát o krvácení, které se zvládlo konzervativně a rektovaginální pištěl, která si vyžádala stomii. Dva nemocní ve stádiu T3 byli indikováni k lokálnímu výkonu v jednom případě jako k paliativnímu odstranění tumoru a v dalším případě pro odmítnutí amputace rekta. Recidivu po transmurální resekci jsme zatím nezaznamenali ani u jednoho nemocného. Jsme si však vědomi relativně krátkého období sledování.

Závěr
Závažnost kolorektálního karcinomu není jen v jeho stále se zvyšující incidenci, ale také fakt, že se vyskytuje se stoupající frekvencí u mladších jedinců. Léčba tohoto onemocnění by neměla směřovat pouze k přežití nemocných, ale i ke kvalitnímu dalšímu životu. Lokální výkon, správně indikovaný, nemocného „uchrání“ od rozsáhlého výkonu ve smyslu přední nízké resekce s jejími možnými důsledky nebo mutilujícímu výkonu jako je amputace rekta.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007