Lze očekávat přínos estramustinu v II. linii terapie hormonálně refrakterního karcinomu prostaty?

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 133

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Estracyt je cytostatikum účinné v léčbě pokročilého karcinomu prostaty. Vedle svého cytostatického účinku má Estracyt i nízký estrogenní účinek. Estracyt má specifický vztah k prostatické tkáni a je účinný na buňkykarcinomu prostaty. I přes výskyt nežádoucích účinků umožňujedlouhodobou terapii. Rozsáhlé klinické pokusy prokázaly, že Estracyt jeúčinný při léčbě primárního a estrogen-rezistentního karcinomu prostaty.
V monoterapii dosahuje kolem 20% objektivních odpovědí, pokles PSA > 50% tj. dosažení parciální remise v 21% a paliativní odpovědi ve smyslu omezení bolestí v 31 %.
V kombinačních režimech – s vinblastinem, paclitaxelem nebo etoposidem se objektivní odpovědi pohybují mezi 30 – 60 %.
Studie SWOG 9916 s celkovým počtem 620 pacientů prokázala v rameni A: Taxotere: 60 mg/m2/3 týdny + Estramustin:
280 mg x 3/den den 1-5/3 týdny delší interval do progrese a delší přežití ve srovnání se standardním ramenem B: Mitoxantron:
12 mg/m2/3 týdny + Prednison: 5 mg x 2/3 týdny.

Nemocní s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty jsou na našem pracovišti v I. linii léčby léčení docetaxelem weekly nebo docetaxelem v 21-denním podání.
Doba odpovědi v hladinách PSA se pohybuje v mediánu 26 týdnů.
U nemocných, při progresi po prvolíniové terapii, v dobrém klinickém stavu – PSA 0-1, bez závažných interních interkurencí a kontraindikací k terapii, nasazujeme Estracyt v dávce 480 mg 2x denně p.o.

Celkem bude v našem souboru hodnoceno 25 nemocných věkového rozmezí 55-79, vstupní hodnoty PSA se pohybovali v rozmezí 3,12 – 254 ug/ l.
Z negativních účinků byli nejvíce zaznamenány : nevolnost, zvracení, 1x ikterus se vzestupem hodnot bilirubinu na 115 uml/l, periferní edémy, tromboflebitída – pouze u 2 pacientů.
Poklesu hladin PSA bylo dosaženo u 90% léčených, doba trvání odpovědi se pohybovala od 4 do 21 měsíců.

Bližší informace budou presentovány při ústním sdělení.

Datum přednesení příspěvku: 13. 5. 2006