MAJÍ DIABETICI 2. TYPU VYŠŠÍ RIZIKO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: 329

Autoři: MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Východiska:

Kolorektální karcinom představuje jeden z největších problémů současného zdravotnictví všech vyspělých zemí. Vznik nádoru je ovlivněn řadou různých faktorů. Existují literární podklady pro tvrzení, že pacienti s diabetem 2. typu představují populaci se zvýšeným rizikem.

Cíl:

Na vzniku se zřejmě podílí inzulinová rezistence. Inzulin mimo jiné stimuluje proliferaci, redukuje apoptózu buněčných linií karcinomu a podporuje růst kolorektálního karcinomu ve zvířecích modelech. Ně kte ré práce se zaměřují na hodnotu C peptidu, kdy hladina koreluje s rizikem kolorektálního karcinomu (Ma 2004), jiná práce korelaci neprokázala (Wei, 2005). Zdá se, že v kancerogenezi má růstový faktor insulin-like growth factor proteins IGFB1 ještě důležitější roli než hladina inzulinu (Renehan, 2004). Jiné práce se zaměřují na hodnotu glykosylovaného hemoglobinu. Riziko kolorektálního karcinomu je i v rámci metabolického syndromu. Významný je zvláště abdominální typ obezity.

Závěr:

Je potřeba těmto pacientům důsledně nabízet možnost screeningových vyšetření, upozorňovat na možné zvýšené riziko kolorektálního karcinomu. Je potřeba se zaměřit i na primární prevenci, vést pacienty ke změně životního stylu. Je vhodné spolupracovat s poradnami výživy a odvykání kouření, motivovat pacienty k pohybu.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014