MALIGNÍ MELANOM DUTINY NOSNÍ A VDN

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Nádory kůže

Číslo abstraktu: 19

Autoři: MUDr. Milan Svoboda; MUDr. Barbora Ondrová; H. Zapletalová

Maligní melanomy nosní dutiny a VDN – slizniční forma nejsou příliš časté. Tvoří 0,3 %-2 % všech maligních melanomů a 4 % maligních melanomů hlavy a krku. Závažnost onemocnění v této lokalizaci dokládá nepříznivý průběh, zejména u pacientů nad 60 roků. 3leté přežití je udáváno v 22 % a pětileté u 27 % pacientů. (V některých studiích až 40 %, ale zde se jedná o malé soubory). Nejčastější výskyt je v dutině nosní (80 %) na laterální stěně, střední skořepě, turbině a septu. V 1/3 případů se objevují metastázy v krčních uzlinách.

Hlavní léčebnou modalitou je radikální resekce nádoru. S rozvojem endoskopických chirurgických metod v oblasti nosních dutin a VDN jsou resekce prováděny endoskopicky. Srovnání se zevními přístupy neukazuje na výhodu jednoho z chirurgických přístupů, nicméně endoskopické řešení je méně mutilující pro pacienta. Další možnou léčebnou modalitou je radioterapie, která může snížit procento lokálních recidiv. Lokální recidivy jsou poměrně časté, vznikají v době okolo půl roku (5–7 měsíců) po první resekci.

V letech 2010–2014 jsme na ORL oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. řešili 8 pacientů s výskytem maligního melanomu v dutině nosní. Průměrný věk pacientů je 65 roků, 4 muži a 4 ženy. Všichni pacienti podstoupili endoskopickou radikální resekci nádoru, u 3 se objevila recidiva lokálně, 4x byla indikována radioterapie. U dvou pacientů došlo ke generalizaci, po roce od primární diagnózy. Všichni pacienti byli BRAF negativní. Řešení tohoto onemocnění v naší nemocnici je prováděno multioborově. Po zjištění diagnózy je ve spolupráci s melanomovým týmem navržen další léčebný postup. Kontroly jsou prováděny v prvním roce každé 3 měsíce, dále pak po 6 měsících – endoskopické vyšetření + biopsie, MRI ev. CT, po půl roce.

Řešení maligních melanomů v oblasti nosních dutin a VDN je velmi obtížné vzhledem k častým lokálním recidivám a také k výskytu amelanotických forem.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015