Malígny melanóm - od mikroskopu k cielenej terapii

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VYUŽITIE MOLEKULOVEJ PATOLÓGIE V KLINICKEJ PRAXI I.

Číslo abstraktu: 019

Autoři: MUDr. Peter Hlavčák, CSc.

Malígny melanóm je malígny tumor derivovaný z melanocytov. Jeho incidencia v belošskej populácii dramaticky rastie tak celosvetovo, ako aj v rámci Slovenskej republiky. Včasná diagnostika je pre liečbu rozhodujúca 95 % pacientov diagnostikovaných v 1. štádiu prežíva 5 rokov, naproti tomu, percento prežívania v 4. štádiu sa pohybuje medzi 5 a 22 %. Kritická úloha patológie v multidisciplinárnej starostlivosti o pacientov s melanómom, v ére dynamicky sa meniacej personalizovanej, precízne cielenej terapie, je čoraz zjavnejšia. Klasická mikroskopická diagnostika stále predstavuje základňu, na ktorej stavajú sofistikovanejšie molekulárne metodiky. Tie umožňujú spresniť klasifikáciu, prognózu a výber pacientov na cielenú terapiu. Prezentácia ponúka v stručnom prehľade základné aspekty morfologickej diagnostiky s dôrazom na rozhodujúce prognostikátory. Demonštruje jednak dostupné imunohistochemické farbenia, ale aj náročnejšie metodiky napríklad FISH, CGH a ich význam v klasifikácii a diferenciálnej diagnostike problematických melanocytárnych proliferácií. Nanajvýš aktuálnou súčasťou diagnostiky sa stáva molekulárne testovanie melanómu, najmä dvoch dôležitých signálnych dráh zapojených do genézy melanómu dráhy MAPK a dráhy AKT/PI3K. Aktivácia oboch dráh vedie k proliferácii podmienenej kľúčovými aktivačnými mutáciami, medzi inými v génoch BRAF, RAS, MEK, GNAQ, GNA11, KIT. Každá z týchto mutácií má v niečom odlišnú klinickú prezentáciu, s prognostickým a prediktívnym významom pre liečbu. Dramatickú, hoci prevažne prechodnú, klinickú odpoveď zaznamenala cielená terapia zameraná špecificky na BRAF V600E mutovaný melanóm.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016