Malnutrice, kachexie a metabolické změny u pacienta s nádorovým onemocněním.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 070

Autoři: MUDr. Zuzana Donátová; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Nádorová malnutrice je jeden ze závažných problémů v onkologické péči. Má komplexní charakter a vliv na kvalitu života pacienta, je příčinou rozvoje komplikací při aktivní onkologické péči a vede k zvýšené mortalitě. Nádorová kachexie je její excesivní fáze.

Nutriční monitoring, diagnostika a nutriční podpora tvoří významnou roli v péči o onkologického pacienta a je nutno ji zahájit v případě výskytu poruchy výživy pacienta jak v období předoperační a pooperační péče, tak u aktivní onkologické léčby i v paliativní péči. Za hlavní důvody rozvoje nádorové malnutrice lze považovat nedostatečný příjem a utilizace nutričních substrátů, poruchy metabolické, endokrinní a regulační, vzájemná interakce nádoru a hostitelského organismu.

V rozvoji malnutrice a posléze kachexie hraje významnou roli i ztráta chuti k jídlu, anorexie.

Na mechanismu vzniku anorexie participují i psychické změny ve smyslu deprese, změna vnímání chuti a čichových vjemů při aplikaci onkologické léčby, odpor k masu, pachutě v ůstech, či poškození gastrointestinálního traktu nádorem nebo léčbou. Incidence anorexie souvisí i s rozsahem nádorového onemocnění (častější u metastatického onemocnění) a místem původu nádoru (vyšší výskyt u nádoru zažívacího traktu a ORL oblasti). Pokles hmotnosti doprovázený anorexií může být jedním z prvních příznaků nádorové choroby.

V rámci vyhodnocení nutričního stavu se zaměřujeme na výskyt faktorů k jakým patří pokles tělesné hmotnosti, úbytek tukové tkáně, úbytek svalstva a svalové síly, hypoproteinemie, zvýšení hmotnosti jater a ledvin, výskyt anémie, minerálové dysbalance, hyperhydratace, zvýšené mortality, četnějších pooperačních komplikací, vyšší výskyt infekcí, imunosuprese a vliv na kvalitu života.

Nutriční podporu lze rozdělit na dietní intervenci, farmakologické ovlivnění anorexie, enterální a parenterální výživu, paliativní podporu v terminální fázi choroby.

Literatura u autora

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011