Mamografický screening v České republice: oficiální výsledky prvního roku projektu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Screeningové programy a sekundární prevence nádorů

Číslo abstraktu: 019

Autoři: Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.; MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; MUDr. Helena Bartoňková; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ÚVOD
Kvalitně organizovaný mamografický screening představuje v současnosti ve vyspělých zemích standard v péči o zdraví žen. Zahraniční zkušenosti a provedené studie dokazují, že screening může snížit úmrtnost žen na rakovinu prsu až o 35 %. Nezbytnou podmínkou dosažení požadovaného poklesu mortality je však zajištění vysoké kvality programu na všech screeningových centrech.

ORGANIZAČNÍ ASPEKTY

 • Nastavení programu
  Mamografický screening byl v České republice po přípravném období (1995-2001) oficiálně zahájen v září roku 2002. Program je otevřen pro všechny asymptomatické ženy věku 45 – 69 let. Screeningová vyšetření jsou prováděna ve dvouletých intervalech. Toto nastavení je v souladu s většinou vyspělých zemí Evropské unie.

 • Zajištění a kontrola kvality
  Pro správné fungování screeningu je nutné nastavení, dodržování a kontrola kvality. Nastavení kriterií kvality znamenalo v České republice vyjít ze zahraničních zkušeností a tyto modernizovat a přizpůsobit specifickým národním podmínkám. Minimální kritéria kvality byla publikována ve Věstníku MZ (č.11/2002: Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České republice).

 • Síť center
  Zajištění požadované kvality screeningu je možné jen při existenci definovaného maximálního počtu center („síť center“). Screeningová centra musejí být před vstupem do programu schvalována odbornou komisí (dodržení požadavků na kvalitu, akreditace) a jejich fungování je průběžně kontrolováno (reakreditace). Bylo prokázáno, že kvalita radiodiagnostických pracovišť se zvyšuje s počtem provedených vyšetření. Počet screeningových center v zemi musí být proto shora omezen a kalkulován tak, aby umožnil všem centrům dostatečný počet žen ve spádové oblasti.

 • Ekvita ve screeningu
  Geografické rozložení sítě screeningových center v České republice splňuje požadavek ekvity zdravotnické péče. Všem českým ženám je tedy zajištěn přístup ke kvalitní péči bez ohledu na jejich bydliště.

 • Odborná garance
  Odborná kvalita a organizační zajištění mamografického screeningu je v České republice garantováno dvěmi nezávislými komisemi a to Komisí pro screening nádorů prsu MZ ČR a Komisí odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD). Komise při MZ ČR je složena ze zástupců radiologů – mamodiagnostiků, členů výborů všech odborných společností zabývajících se problematikou diagnostiky a léčení chorob prsu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Svazu zdravotních pojišťoven (sdružuje ostatní zdravotní pojišťovny) a ministerstva zdravotnictví. V KOMD jsou zastoupeni především odborníci z Radiologické společnosti ČLS JEP, Sdružení nestátních ambulantních radiologů a Asociace mamodiagnostiků ČR. Složení komise garantuje její regionální vyváženost v rámci ČR a rovnoměrné zastoupení pracovníků státního a nestátního sektoru.

 • Datový audit
  Požadavek důkladné kontroly kvality screeningu přináší zvýšené nároky na sběr a statistické zpracování údajů (datový audit screeningu). Zpracování dat screeningu je v České republice zajištěno nezávislou akademickou institucí a to Centrem biostatistiky a analýz LF a PřF Masarykovy univerzity v Brně. Zásady zpracování dat byly publikovány ve Věstníku MZ ČR (č.12/2004). Ve screeningu je garantováno anonymní zpracování dat.

 • Legislativa
  Legislativní rámec projektu je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.372/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb. a doporučený standard, který byl uveřejněn ve Věstníku MZ ČR (částka 11/2002).


MATERIÁL A METODY
Byla analyzována data celkem 50 screeningových pracovišť aktivních v období IX/2002 – IV/2004. Pro zajištění vyhovující kvality dat jsou respektovány následující zásady: a) ve všech centrech jsou data shromažďována v jednotné parametrické struktuře b) všechna data jsou zpracovávána centrálně nezávislou institucí c) byl vytvořen speciální software umožňující kvalitní správu dat na úrovni center.

VÝSLEDKY
Účast žen ve screeningu
Prvního roku screeningu se v České republice zúčastnilo celkem 219 645 žen, což představuje 13,2 % cílové populace, tedy žen ve věku 45 – 69 let. Vzhledem k postupnému náběru klientek do programu a dvouletému intervalu vyšetření očekáváme celkovou účast v prvním kole screeningu 40-50 % žen cílové populace.
Počty provedených vyšetření
V hodnoceném období bylo provedeno celkem 219 984 screeningových mamografií (v jednom vyšetření je započítáno vyšetření obou prsů), dále 51 353 ultrasonografických vyšetření (v případě nejistoty výsledku mamografického vyšetření) a bylo provedeno celkem 1 886 biopsií. Ostatní vyšetření jako MRI, mamoscintigrafie apod. byla v rámci screeningu provedena jen ve výjimečných případech.
Zjištěné karcinomy
V prvním roce screeningu bylo u 219 645 hodnocených žen zjištěno celkem 997 karcinomů prsu, což činí incidenci onemocnění 4,5 případů na 1 000 vyšetřených žen. Z těchto nálezů bylo celkem 69 (7 %) ve stadiu Tis, 709 (71 %) T1, 197 (20 %) T2, 12 (1 %) T3 a 10 (1 %) T4.

DISKUSE
Organizační zajištění mamografického screeningu v ČR včetně důsledné kontroly kvality procesu na všech centrech splňuje náročné mezinárodní požadavky na screeningové programy. Systém centrální správy dat a spolupráce center při jejich pořizování je unikátní i v mezinárodním kontextu. Dosavadní zkušenosti ukazují, že dostupnost podrobných a validních dat je jedinou možnou cestou k budoucímu exaktnímu vyhodnocení efektivity projektu (ve vztahu k epidemiologii onemocnění) a umožňuje regulaci procesu ve směru zvyšování účinnosti podle zásad HTA (Health Techology Assessment). Podrobnější informace o projektu jsou dostupné na internetových stránkách www.mamo.cz.

ZÁVĚR
Průběžné výsledky zpracování dat mamografického screeningu v České republice dokazují vhodnost nastaveného systému a jeho kompatibilitu s obdobnými zahraničními programy. Základem centrálně řízených screeningových projektů je vždy racionálně stanovený počet akreditovaných center umožňující vstupní a průběžnou kontrolu dodržování kriterií kvality. Zahraniční zkušenosti ukazují, že při neexistenci takovéto koordinace programu není možné zajistit požadovanou kvalitu screeningu a to především z pohledu účasti a účinnosti programu na pokles mortality rakoviny prsu.

Projekt je realizován s podporou společnosti AVON.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005