MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR – STAV PROJEKTU V ROCE 2005

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Včasný záchyt karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 002

Autoři: Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.; MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; MUDr. Helena Bartoňková; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; J. Švihálek; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ÚVOD


V České republice byl plošný mamografický screening oficiálně zahájen v září 2002. Legislativní rámec projektu je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 372/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb. a doporučený standard, který byl uveřejněn ve Věstníku MZ ČR (částka 11/2002). Screening je v současnosti provozován na 57 pracovištích, která prošla procesem reakreditace a jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle příslušných pravidel. Průběh programu, dodržování stanovených pravidel a vědecký rozvoj je zajišťován Komisí pro screening nádorů prsu MZ ČR, která úzce spolupracuje s Komisí odborníků pro mamární diagnostiku České radiologické společnosti (KOMD) ČLS JEP a Svazu nestátních ambulantních radiologů (SNAR). Datový audit (sběr a statistické zpracování dat) je zajišťován nezávislou institucí, a to Centrem biostatistiky a analýz LF a PřF MU v Brně.

MATERIÁL A METODY


Byla analyzována data celkem 54 screeningových pracovišť aktivních v období IX/2002 – IV/2005. Pro zajištění vyhovující kvality dat jsou respektovány následující zásady: a) ve všech centrech jsou data shromažďována v jednotné parametrické struktuře; b) všechna data jsou zpracovávána centrálně nezávislou institucí; c) byl vytvořen speciální software umožňující kvalitní správu dat na úrovni center.

VÝSLEDKY


Centrální databáze mamografického screeningu ČR obsahuje v současnosti podrobné údaje o celkem 467 696 ženách, které se zúčastnily programu ve sledovaném období. U těchto žen bylo diagnostikováno celkem 2 147 karcinomů prsu. Byly zjištěny významné rozdíly v účasti klientek a ve standardních ukazatelích kvality a efektivity programu (recall rate, cancer detection rate aj.) mezi jednotlivými centry a regiony České republiky. V době zpracování tohoto abstraktu byla data z programu za rok 2004 ještě v procesu validace a změny v celkových počtech vyšetřených žen a diagnostikovaných malignitách nelze vyloučit. Oficiální výsledky programu za rok 2004 budou zveřejněny v zimě 2005.

DISKUSE


Organizační zajištění mamografického screeningu v ČR včetně důsledné kontroly kvality procesu na všech centrech splňuje náročné mezinárodní požadavky na screeningové programy. Systém centrální správy dat a spolupráce center při jejich pořizování je unikátní i v mezinárodním kontextu. Dosavadní zkušenosti ukazují, že dostupnost podrobných a validních dat je jedinou možnou cestou k budoucímu exaktnímu vyhodnocení efektivity projektu (ve vztahu k epidemiologii onemocnění) a umožňuje regulaci procesu ve směru zvyšování účinnosti podle zásad HTA (Health Techology Assessment). Podrobnější informace o projektu jsou dostupné na internetových stránkách www.mamo.cz.

Projekt je realizován s podporou společnosti AVON.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005