Megestrol acetát v terapii hormonálně refrakterního karcinomu prostaty.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinomy prostaty

Číslo abstraktu: 235

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Incidence zhoubných nádorů prostaty v posledních 30 letech stále stoupá. V roce 2003 dosáhla 75,3 nově nemocných na 100 000 a zařadila karcinom prostaty na třetí místo za bronchogenní karcinom a karcinom kolorekta ve výskytu malignit v mužské populaci.

Metastatický karcinom prostaty odpovídá na různé možnosti hormonální manipulace snížením hladiny androgenů v androgen sensitivních tkáních. Primárním mechanismem účinku megestrolu je suprese luteinizačního hormonu produkovaného hypofýzou. Následně dochází ke snížení hladin androgenů v séru. Megestrol acetát má i inhibiční účinek na enzymy např. 5 alfa-reduktásu.
Několik studií u tohoto progestínu prokázalo antianorektický a antikachektický efekt. Zvýšení váhy při užívání megestrol acetátu souvisí se zvýšenou chutí k jídlu, zvýšením energetického příjmu a přírůstkem tukové tkáně. Zvýšení apetitu onkologicky nemocných potvrdilo 13 z 15 placebem kontrolovaných studií. Špatný stav výživy totiž představuje závažnou komplikaci a negativně ovlivňuje kvalitu života.
Megestrol acetát je indikován pro paliativní léčbu hormonálně sensitivního pokročilého karcinomu prostaty. Prokázal i menší efektivitu v druhé linii léčby hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Objektivní nebo subjektivní odpověď se u takto léčených nemocných dá očekávat za jeden nebo více měsíců. V první linii terapie se odpověď na léčbu pohybuje v rozmezí 18-75%. Pro volbu léčby nemocných v tomto stadiu je důležitý také její klinický benefit. Studie z Mayo Clinic potvrdila přínos v tomto ohledu u 92% nemocných léčených megestrol acetátem po dobu 47 týdnů.
Terapie megestrol acetátem má i nežádoucí účinky např. vznik otoků, tromboembolické příhody, může mít i glukokortikoidní účinek.
Vlastní zkušenosti s léčbou u hormonálně refrakterního karcinomu prostaty budou prezentovány při ústním sdělení.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008