METASTATICKÝ KARCINOM LEDVINY, TERAPIE VS. TOXICITA, KVALITA ŽIVOTA

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXIII/ 263

Autoři: MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

Východiska:

 ČR je na prvním místě v Evropě v incidenci karcinomu ledviny. Ročně je u nás nádor ledviny diagnostikován u 3 000 pacientů a kolem tisíce jich na tuto diagnózu ročně zemře. Za posledních 10 let se objevilo sedm přípravků cílené léčby v indikaci terapie metastatického nebo lokálně pokročilého karcinomu ledviny – sunitinib, sorafenib, temsirolimus, everolimus, bevacizumab v kombinaci s IFN, pazopanib a axetinib. Tyto léky přinesly zcela novou naději pro nemocné s pokročilým či metastatickým RCC. Stále však dovedou pouze oddálit progresi a nedovedou onemocnění definitivně vyléčit, medián přežití zůstává kolem 34 měsíců.

Popis případu:

60letý pacient po nefrektomii v roce 2004 pro světlobuněčný konvenční renální karcinom G2 pT1bN0M0, v 4/ 2006 diagnostikovány metastázy v plicích a LU mediastina a u pacienta KI 90%, indikována biologická léčba INFα + inhalačním IL2, po 3 měsících PR, po 6 měsících SD a po roce progrese onemocnění v plicích a LU axil, proto doporučena terapie Nexavarem. Ta byla zahájena v 4/ 2007. Po půl roce PR a následně opakovaně SD. V 1/ 2008 přerušena na měsíc pro non QIM a 6/ 2010 ukončena pro hypomagnesémii, křeče. Na CT za 3 měsíce mírné zhoršení nálezu, znovu zahájena terapie Nexavarem do 10/ 2011, kdy na plicích dle PET-CT regrese, ale nová léze ve stehně. Provedena radikální exstirpace, histologicky potvrzena metastáza, vzhledem k regresi na plicích pokračováno v Nexavaru. V 2/ 2012 byla po 6 letech léčba Nexavarem ukončena pro kožní toxicitu grade 3 a zahájena terapie Afinitorem. Po 2 měsících byla přerušena pro kožní toxicitu a dekompenzaci hypertenze, po nastavení terapie opět Afinitor 5 mg. V 7/ 2012 léčba Afinitorem definitivně ukončena pro kožní toxicitu, pacient dispenzarizován CT/ PET-CT a plán nasazení při progresi. V 8/ 2014 (po 2 letech) na CT atelektáza horního laloku levé plíce navazující na hilovou expanzi. Doplněna BSC s nálezem tumoru vyrůstajícího z horního bronchu vlevo, obturujícího kompletně vstup do levého horního bronchu. 1. 9. 2014 laserová rekanalizace, revize levého hlavního a dolního bronchu a následně brachyterapie 1krát 8 Gy, histologicky metastáza RCC. Pacient KI 90%, zahájena léčba Sutentem (vzhledem k předchozí toxicitě Nexavaru a Afinitoru). Nyní na CT SD. Pacient je bez větší toxicity léčen pro generalizaci od roku 2006.

Závěr:

 Dle výsledků studií je OS u metastatického karcinomu ledviny kolem 34 měsíců, u některých pacientů biologická léčba může přinést výrazné prodloužení přežití, je ale nutné počítat s nežádoucími účinky a nezapomínat na hlavní cíl paliativní terapie, kterým je kvalita života pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015