Metastatický karcinom prsu. Kasuistické sdělení

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 01p

Autoři: Kpt. MUDr. Klára Česlarová; MUDr. David Erhart

Kasuistika č. 1

K.I., r. 1946

 • Onkologická anamnéza:

• Ca mammae l. sin., pT2pN1(12/12)M0 G2, ER 40 % PR 10 %, st.p. BCS + EA stp. RT a CHT 2000, HT st.p. ileoteransversoanastomoze pro tumorózní stenózu IC přechodu, histologicky meta karcinomu mléčné žlázy 10/2007, dle PET bez zn. generalizace

• Arteriální hypertenze
• Hypothyreoza na substituci
• Osteoporosis
• Chronická gastritis

 • Nynější onemocnění:

Pacientka přijata plánovaně k operaci pro verifikovanou metastázu karcinomu prsu v oblasti ileocekálního přechodu, na jiném pracovišti provedena paliativní ITA v r. 2007, následně PET 2008 bez generalizace. Indikována k resekci metastázy.

 • Operační nález:

Miliární rozsev po dutině břišní s metastázou na konvexitě jater, peroperačně potvrzeny metastázy lobulárního invazivního karcinomu.
Výkon ukončen jako explorativní laparotomie.
Následně onkologická péče ve spádu.
Exitus půl roku po exploraci

Kasuistika č. 2:

Z.V. 1938

 • Onkologická anamnéza:
 • Ca mammae l. dx. pT2N1b3MO = IIB st, histologie lobulární karcinom, ER 90 % PR 70 %, HER 2 neg. Ablace, exenterace axily 4. 1. 05, vyš. 32 uzlin, 29 uzlin pozitivních, nádorové infiltráty v tukové tkáni
 • Stp. chemoterapii AC-T 1-6/05 ukončeno pro hemato a neurotoxicitu. Tamoxifen od 7/05 do 11/05 ukončeno pro flebotrombozu PDK, Arimidex od 11/05 do 2/2011 Stp. radioterapii na oblast hrudní stěny, axily a nadklíčku l. dx. dávka 50Gy/25fr/5fr
 • Ostatní anamnestické údaje:

1988 CHCE pro cholecystolithiázu
2001 totální thyreoidetkomie pro mikrokarcinom, remise
Hypertrofie levé srdeční komory
Hypertenze I.-II. st.
Chron. lymská borelioza od 1994

 • Nynější onemocnění:

Pacientka po ablaci pravého prsu byla přijata k plánované operaci pro nález tumoru žaludku.
Dle EUS předoperačně nález infiltrace těla žaludku bez prorůstání skrz m. propria, z biopsie nález karcinomu žaludku, difúzního typu.
Předoperační staging T1N0M0
Indikována k resekčnímu výkonu

 • Průběh léčby:

    Provedena totální gastrektomie se splenektomií.

    Pooperační průběh komplikován drobným nitrobřišním abscesem – postup   konzervativní
    Dimise do domácí péče.


   V definitivní histologii nález metastázy lobulárního karcinomu mléčné žlázy – ER 90 %, PR 50 %, K i5 %, HER 2+ - výsledky FISH zatím nejsou k disp.

 • Aktuálně probíhá hormonoterapie II. Linie – Faslodex.
 • Mírný váhový úbytek, váznutí polykání pro tuhá sousta, na kontrolní RTG pasáži jícnem pouze mírný reflux vleže, kontrast volně prochází

Souhrn:

 • Metastázy karcinomu prsu do GIT jsou vzácné.
 • Častěji se objevují metastázy v oblasti horní části trávicího traktu
 • Metastázy v žaludku se vyskytují cca v 0,3 %
 • Častěji do GIT metastazuje LIC než DIC
 • Interval doby mezi výskytem primárního karcinomu prsu a metastatickým postižením gastrointestinálního traktu je v literatuře popisován od synchronního
  výskytu až po období 30 let

Dvořák J; et al:Metastázy karcinomu prsu v kolorektu pacientky s duplicitním lobulárním karcinomem prsu a karcinomem žaludku – kasuistické sdělení, 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX.

 • Obtížná diagnostika na základě endoskopického, radiologického, patologického i klinického vyšetření – často imituje nález primárního karcinomu žaludku

Wan Kyu Eo, Breast Cancer Metastasis to the Stomach Resembling Early Gastric Cancer,Cancer Res Treat. 2008 December; 40(4): 207–210. Published online 2008 December 31.
Gregory E Jones et al., Breast cancer metastasis to the stomach may mimic primary gastric cancer: report of two cases and review of literature, World J Surg Oncol. 2007; 5: 75.

 • Vzhledem k malému počtu popsaných případů není konsensus v léčbě kolorektálních metastáz karcinomu prsu
 • Obvykle je doporučována chemoterapie a hormonální léčba, v případě solitární metastázy i chirurgická léčba


Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012