METASTATICKÝ KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - TERAPIE FOLFOX7 + BEVACIZUMAB - KAZUISTIKA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 080

Autoři: MUDr. Petr Beneš; MUDr. Jana Strážnická; MUDr. Jiří Halama

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější maligní onemocnění. Léčba kolorektálního karcinomu (CRC) je multimodální. Medián celkového přežití pacientů od diagnózy metastatického CRC je při využití moderních léčebných postupů přibližně 2 roky, bez léčby asi 9 měsíců. Hlavním cílem ve stadiu IV - inoperabilní nález - je prodloužit přežití a zmírnit příznaky onemocnění nebo oddálit jejich objevení. Základním krokem v rozhodovacím algoritmu pro léčbu generalizovaného CRC je posouzení resekability metastáz. Při hraničně inoperabilním nálezu je cílem neoadjuvantní terapie zmenšit velikost primárního nádoru a metastáz, a tím umožnit jejich kompletní resekci. Nejvýznamnějšími změnami ve strategii léčby CRC v posledních době je úspěšné využití biologických léků v tera­pii generalizovaného onemocnění a zdůraznění kurativní metastazektomie v rámci multimodální léčby u pacientů ve stadiu IV. Termín cílená léčba se používá pro látky, které jsou namířeny proti specifickým molekulárním drahám, podílejícím se na kancerogenezi nebo progresi nádoru. Jako první lék k cílené tera­pii kolorektálního karcinomu byl schválen bevacizumab, což je inhibitor abiogeneze, lék zaměřený proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru A (VEGF-A). Klinické studie prokázaly bendit kombinace bevacizumabu s chemoterapií (na bazi fluorouracilu, oxaliplatiny nebo irinotecanu). Formou kazuistiky popisujeme onemocnění muže, u kterého byl diagnostikován karcinom kolon transversum v 64 letech, 5 roků po operaci se objevila lokální recidiva, která byla operabilní, po operaci následovala adjuvantní chemoterapie. V lednu 2012 byla zjištěna dle PET CT vzdálená generalizace do jater mnohočetně, perito­neum, mesenterium a byla zjištěna nádorová ložiska v oblasti pánve. Pacient absolvoval terapii FOLFOX7 + biologickou terapii bevacizumabem 12 serií. Na kontrolní PET CT po terapii byly zjištěny 3 ložiska v játrech, přičemž jen jedno vychytávalo použité radiofarmakum. V září 2012 byla provedena radikální ope­race v oblasti jater - extirpována 3 ložiska, v jednom zjištěny metastázy adenokarcinomu. U pacienta dále dispenzarizace, dle dostupných vyšetření je pa­cient bez známek onemocnění. Největším pokrokem v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu v poslední době bylo zavedení moderní biologické léčby. Kombinace standardní chemoterapie a cílené léčby umožňuje docílit zvýšené míry léčebných odpovědí, zvyšuje procento operability původně inoperabilních onemocnění, což vede k prodlouženému mediáni přežití. U části pacientů je i při generalizovaném onemocnění dosáhnout dlouhodobé kompletní remise.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013