METASTATICKÝ NÁDOR SLINNÉ ŽLÁZY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: XXII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: XXII/247

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Radek Pejčoch

 

Tumory slinné žlázy mají nízkou incidenci a nízký maligní potenciál, zkušenosti s léčbou jsou pouze na malých souborech. Novou možností ovlivnění průběhu léčby jsou inhibitory tyrozinkináz, které u vhodných pacientů přináší dlouhodobé přežití. Uvádíme malý vlastní soubor čtyř pacientů (dva muži a dvě ženy), medián věku 50 let, u všech mnohočetná diseminace do plic a jater s doprovodnou symptomatologií.

Histologie:

Adenoidně cystický karcinom, KRAS wt, ckit wt, BRAF wt u všech, PDGFR u jedné ženy mutován na exonu 10. Všichni bez závažných interkurencí, nádory symptomatické. Pacienti byly léčeni chemoterapií antracykliny, platinovými deriváty a docetaxelem, po selhání byla i podána biologická léčba.

Výsledky:

Mitoxantron a cetuximab - u všech pacientů PR, TTP 8-18 měsíců, docetaxel a platinové deriváty bez efektu. Glivecem PR všichni 6-12 měsíců, u pacientky s mutací PDGFR byl podán sunitinib - zatím 6 měsíců bez progrese. Doba přežití u mužů 6 a 11 let, u žen 7 let.

Závěr:

Prediktory léčebné odpovědi u adenoidně cystického tumoru nejsou známy, a zatím není dostatek zkušeností s biologickou léčbou, přesto jsme zaznamenali dobrou odpověď na cetuximab, Glivec a sunitinib.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016