METASTÁZY MOZKU - DIAGNOSTIKA A NEUROCHIRURGICKÁ LÉČBA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XXVI. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: XXVI/70

Autoři: MUDr. George Hanoun; MUDr. Václav Vybíhal; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA

Východiska:

Mozková metastáza jako sekundární typ nádoru je vůbec nejčastějším nitrolebním nádorem. Vyskytují se u 20-40 % dospělých pa­cientů s maligním onemocněním, v sekčních materiálech se udává podíl až v 50 %. Asi 20 % pacientů s nádorovým onemocněním umírá právě kvůli mozkovým metastázám. Do mozku nejčastěji metastázuje karcinom plic, prsu, maligní melanom a Grawitzův tumor.

Cíl:

Terapie pacientů s mozkovými metastázami je komplexní a multidisciplinární. Neurochirurgická léčba je její důležitou součástí. Pro úspěch chirurgické léčby metastatického postižení mozku je podstatná především správná indikace této léčby a správné technické provedení. Podstatný je i klinický stav pacienta, stav a prognóza základního onemocnění, typ primárního tumoru a radiologický nález. Chirurgická resekce je doporučována u pacientů se solitárními mozkovými metastázami v přístupné lokalizaci, zejména v případě většího nádoru, nádoru působícího výrazně tlakem na své okolí a v případech kontrolovaného extrakraniálního onemocnění. Postup u pacientů s vícečetnými metastázami je individuální, léčba většinou probíhá kontroverzně. Chirurgická terapie je zvažována u pacientů s radiorezistentním primárním nádorem. Výhodou resekce je cytoredukce nebo i kompletní odstranění nádoru, snížení intrakraniálního tlaku a získání materiálu k provedení histologické, popř. molekulární diagnostiky a možnosti další cílené léčby. Resekce mozkových metastáz se provádí standardně za použití operačního mikroskopu s řádným předoperačním plánováním výkonu na základě vyšetření magnetickou rezonancí. V indikovaných případech jsou standardní sekvence doplněny o funkční magnetickou rezonanci nebo o zobrazení tenzorů difuze. Využívána bývá také intraoperační elektrofyziologie k monitraci důležitých struktur nebo peroperační zobrazovací metody, např. ultrazvuk. Morbidita resekčních výkonů je nízká.

Závěr:

Léčba metastatického postižení mozku je velmi komplexní, nezbytná je i mezioborová spolupráce. Neurochirurgická operace je nedílnou součástí léčby u pacientů s metastatickým postižením mozku. Vyžaduje vždy individuální posouzení jak při indikaci operační léčby, tak při volbě samotné operační strategie. Současný vývoj umožňuje aktivnější přístup a bezpečnější provedení resekčních výkonů s cílem zlepšit výsledky terapie a také kvalitu života nemocných.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016