Metoda lymfatického mapování a sentinelové biopsie u karcinomu tračníku

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Sentinelová biopsie v onkologii

Číslo abstraktu: 69

Autoři: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; MUDr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.; MUDr. Oldřich Coufal; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.

Úvod
Sentinelová biopsie je zavedena do klinické praxe u karcinomu prsu a maligního melanomu, její koncepce je také studována u karcinomu tračníku a vyjímečně i konečníku.
Stav regionálního lymfatického řečiště je přitom zásadním prognostickým faktorem, určuje též indikace adjuvantní terapie. Relativně vysoký počet relapsů onemocnění naznačuje, že konvenční metody vyšetřování mízních uzlin nemusí být dostačující v případě mikrometastatického postižení. Spolehlivá identifikace a odběr sentinelové uzliny (uzlin) může poskytnout materiál k podrobnějšímu vyšetření a tzv. ultrastagingu onemocnění.

Cíl studie
V prospektivní studii byla vypracována a aplikována metodika lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny, jejího histopatologického a imunohistochemického vyšetření, ověřeno její provedení, spolehlivost a modifikovány některé kroky.

Metoda
V letech 2002-2003 bylo operováno 34 pacientů (21 mužů, 13 žen) průměrného věku 58,8 roků (range 37-85) s nemetastazujícím adenokarcinomem tračníku. Operační technika mapování a identifikace sentinelové uzliny byla standardizována s použitím „in vivo“, „ex vivo“ i vlastní modifikací kombinovaným přístupem za spolupráce s patologem. Vždy byla provedena standardní tlustostřevní resekce s radikální lymfadenektomií.

Výsledky
Identifikace alespoň jedné sentinelové uzliny se podařila ve 100% případů. Správná predikce stavu spádového lymfatického řečiště byla u 27 pacientů (79%). Falešná negativita sentinelové uzliny byla v 16% případů. U jednoho pacienta došlo k tzv. upstagingu (3%). V souboru nebyly zaznamenány žádné komplikace související s popsanou metodikou.

Závěr
Metoda lymfatického mapování a biopsie sentinelové uzliny u karcinomu tračníku je dobře proveditelná, bez nežádoucích vedlejších účinků, čas operace je prodloužen maximálně o 10-15 minut. Stále se zvyšuje také spolehlivost metody, jak ve smyslu identifikace sentinelové uzliny tak snižování počtu falešně negativních případů. Případné implikace v terapii a vliv na prognózu onemocnění bude dále studován na větších souborech pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004