Metody práce poradny zdravé výživy a odvykání kouření v oblasti obezitologie, zhodnocení skupinové terapie.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace onkologické péče a komunikace s veřejností

Číslo abstraktu: 008p

Autoři: Z. Svobodová; Ing. Iva Hrnčiříková; J. Gajdošová

Poradna zdravé výživy a odvykání kouření uzavírá komplexní péči Masarykova onkologického ústavu v oblasti prevence vzniku nádorového onemocnění a to ovlivněním zevních faktorů životního stylu. Své bezplatné služby určené pro širokou veřejnost nabízí již pátým rokem bez nutného lékařského doporučení. Nejrozšířenější oblastí je péče o pacienty s nadváhou a obézní pacienty. Péče o tyto pacienty je uskutečňována formou individuální a skupinové terapie.

Individuální poradenství
Postupy volené při individuálním poradenství zahrnují principy kognitivně behaviorální terapie se zaměřením na motivaci klientů s využitím metody terapie motivačních rozhovorů. Terapie odpovídá nejmodernějším poznatkům v léčbě obezity. Je tedy komplexní a zahrnuje dietní léčbu, doporučení týkající se pohybové aktivity, ale i psychologickou intervenci. Při komunikaci s klientem jsou brány na zřetel aspekty chápání a porozumění – empatie, stanovení míry odhodlání změnit chování, odborná pomoc při rozhodování o změně. Doporučení jsou podávána s přihlédnutím k zájmům a aktivitám klienta, jsou pozitivní bez striktních zákazů a příkazů, jednoduchá a pro klienta srozumitelná, s možností zaznamenávání změn a jejich vyhodnocování, doplněna vhodnými tiskovými nebo audivizuálními podklady, které klientovi názorně pomáhají.
Trvalé váhové úbytky jsou dosahovány na základě trvalé změny životního stylu klienta.

Při první návštěvě jsou klientovi poskytnuty základní informace o poradně (význam změny životního stylu ve vztahu ke klientově aktuálnímu zdrav. stavu), je zjištěna osobní anamnéza (zdrav. stav, kuřáctví, tělesná aktivita, hmotnostní anamnéza a pracovní anamnéza), dále pak rodinná anamnéza, (genetická zátěž), klient je podroben antropometrickému měření, měřeny jsou tyto hodnoty: BMI, BIA, a tělesné obvody. hodnotí se biochemické ukazatele (údaje od ošetřujícího lékaře či vlastní vyšetření – celkový cholesterol, HDL, LDL, triacylglycerolémie, glykémie, event. další ukazatele dle zvážení), provádí se pohovor s klientem, který zjišťuje do jaké míry je klient rozhodnut změnit životní styl, včetně orientace v sociální opoře klienta (situace a podpora okolí klienta), v oblasti výživy se zjišťují stravovací zvyklosti klienta pomocí záznamových a anamnestických (retrospektivních) metod.

Při druhé návštěvě se provádí analýza záznamů spotřeby, na jejímž základě je vytvořeno výživové doporučení, stejně tak se provede analýza dosavadní pohybové aktivity a doporučí se vhodná aktivita vedoucí k redukci hmotnosti.
Kontrolní návštěvy: Při každé kontrolní návštěvě se opakovaně provádí antropometrické měření, sleduje se úbytek hmotnosti v korelaci s bioimpedanční analýzou. Sledují se změny spotřeby potravin a stravovacích zvyklostí a tělesné aktivity.

Skupinová terapie
V rámci skupinové terapie je aplikována KBT
Pro dospělé : Kurz zdravého životního stylu byl zahájen v říjnu 2005 v prostorách MOÚ. Kurz byl 10ti týdenní, určený především pro zaměstnance MOÚ. Probíhal 1x týdně a byl tvořen teoretickou a pohybovou částí. Pohybová část – 1 hodina byla řešena zdravotním cvičením v bazénu v prostorách RHB s kombinací se cvičením na gymnastických míčích. Cílem kurzu byla změna stravovacích a pohybových zvyklostí frekventantů. Ke změně stravovacích návyků byla využita metodika KBT upravená dle společnosti STOB. Kurz navštěvovalo pravidelně (více jak 5 návštěv) 8 žen. Průměrný váhový úbytek činil 4.3 kg. Ženy tento kurz velmi ocenily, pohybová aktivita se jim osvojila tak, že pro velký úspěch navazuje pokračovací cvičení. Účastnice mají možnost v poradně zdravé výživy a odvykání kouření nadále svoji hmotnost sledovat a konzultovat problémy týkající se výživy a pohybové aktivity.

Pro děti: Rodinný kurz snižování nadváhy pro děti byl zahájen jako první rodinný kurz v Brně pro děti ve věku 9 -14 let v únoru 2005 v prostorách MOÚ. V České republice probíhaly ve stejnou dobu rodinné kurzy celkem ve 3 městech. Jednalo se o pilotní kurzy, v kterých byla aplikována a testována speciálně vytvořená metodika kognitivně behaviorální terapie snižování hmotnosti určená pro děti. Na tvorbě metodiky se podílely autoři tohoto posteru ve spolupráci se společností STOB. Metody užívané ke změně stravovacích návyků dětí jsou podobné jako u dospělých, jsou ale zjednodušené a podávané hravou formou. Problematika je rozdělena do 6ti tématických celků, týkajících se změny stravovacích a pohybových zvyklostí celé rodiny, tedy ovlivnění životního stylu nejen dítěte. Kurz je 12ti týdenní, děti s rodiči se setkávají 1x týdně. Terapii vedou 2 lektoři – jeden skupinu dětí a druhý skupinu rodičů.
V Brně se do kurzu přihlásilo 15 dětí, z toho 12 dětí kurz dokončilo. Při zahájení kurzu byly děti a jejich rodiče vyšetřeny antropometricky. Všechny děti spadaly dle hmotnostně výškového grafu nad 97. percentil, po prvním týdnu byl dětem zhodnocen jídelní záznam v programu Nutridan. Před zahájením terapie byla u dětí patrna velká spotřeba uzenin, párků, paštik, tučných sýrů, smetanových tavených sýrů, smetanových mléčných výrobků, sladkostí, bílého pečiva a smažených pokrmů. Dále byla zjištěna nízká spotřeba zeleniny v jakékoli úpravě, zakysaných mléčných výrobků, nízkotučných sýrů, celozrnného pečiva a ovoce. Velkým problémem je pitný režim, kdy všechny děti pily přemíru slazených nápojů. Toto složení jídelníčku se při hodnocení projevilo nadměrným příjmem tuků, jednoduchých sacharidů a deficitem bílkovin, vlákniny, vitaminů a minerálních látek. Antropometrické měření se provedlo i po skončení kurzu, tzn. po 12ti týdnech. A stejně tak byl opět zhodnocen jídelní záznam dětí z posledního týdne kurzu. Průměrný váhový úbytek rodičů s nadváhou byl během kurzu 3,2 kg. Během kurzu děti vyrostly v průměru o 2,2 cm a průměrný váhový úbytek činil 1,8 kg. Stravovací návyky dětí se během kurzu zlepšily. Děti, které vynechávaly snídani, začaly snídat, v hodnocených jídelníčcích dětí se začalo objevovat více zeleniny, celozrnného pečiva, libového masa, méně uzenin, sladkých nápojů a sladkostí. Děti i jejich rodiče jsou odhodláni v nových návycích pokračovat. U jednotlivých rodin je znát kladnější vztah k pohybu, utužení vzájemných vztahů, výrazné zlepšení znalostí o výživě jak u dětí, tak i u rodičů.

Závěr
Aktivity Poradny zdravé výživy a odvykání kouření v oblasti obezitologie se setkávají s velkým zájmem nejen odborné, ale především laické veřejnosti, tzn. „obyčejného člověka“, který se často při snižování hmotnosti ocitá v bludném kruhu, je vystaven tlaku klamavé reklamy a je naprosto bezradný. O úspěšnosti metod využívaných poradnou svědčí především dlouhodobé výsledky udržení hmotnostních úbytků klientů v rámci individuální i skupinové terapie. V léčbě obezity se považuje za úspěšné snížení hmotnosti již o 5 -10%, což je reálný cíl pro každého. I takový výsledek, dosažený na základě změny životního stylu, se projeví na zdravotním stavu a prognóze jedince.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006