Metronomická léčba u nemocných s gastroenteropankreatickými neuroendokrinními tumory (GEP-NETs).

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: 10. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 091

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Ondřej Fiala; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Vít Martin Matějka; MUDr. Petra Mrázková, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

   Cíl studie

   Cílem studie bylo u nemocných gastroenteropankreatickými neuroendokrinní tumory (GEP-NETs) zhodnotit přínos experimentální biodiferenciační a antiangiogenní léčby, spolu s metronomickým podáním nízkých dávek cytostatik, po selhání všech dostupných forem onkologické léčby. Jednalo se o nemocné s mnohočetnými vzdálenými metastázami, u kterých byla již doporučena pouze symptomatická péče (best supportive care).

   Metodika

   U 12 nemocných (8 mužů, 4 ženy) byla zahájena léčba dle schematu COMBAT (combined oral metronomic and biodifferentiating antiagiogenic treatment). Toto léčebné schema je založeno na kombinaci perorálních antiangiogenních dávek celecoxibu a fenofibrátu spolu s metronomickými dávkami chemoterapeutik (cyclophosphamid, temozolomide) spolu s prodiferenciačními vlastnostmi vitaminu D /25 OH D(3), 1-25 OH D(3). Jeden cyklus biochemoterapie trvá 77 dní, nemocní jsou léčeni kontinuálně a po celou dobu biochemoterapie dostávají analoga somatostatinových receptorů. U nemocných byla vyhodnocena celková léčebná odpověď dle RECIST kriterií po 3-5 cyklech biochemoterapie. Dále byla sledována toxicita léčby a byly stanoveny nádorové markery chromogranin A (CgA), neuron specific enolase (NSE), tissue polypeptide specific antigen (TPS) and thymi- dine kinase (TK).

   Výsledky

   Z celkového počtu 12 nemocných bylo u 4 (33 %) nemocných dosaženo parciální remise, u 6 (50 %) nemocných bylo dosaženo stabilizace onemocnění, pouze u 2 (17 %) nemocných došlo k progresi onemocnění. Medián doby léčebné odpovědi byl 11 měsíců. Biochemické odpovědi odpovídají hodnoty chromograninu A. Před zahájením léčby byl průměr hodnot CgA 651.9 ng/ mL, po 3-5 cyklech biochemoterapie 451.3 ng/mL (p<0.0313), u ostatních nádorových markerů (NSE, TK) nebyla nalezena statistická významnost a to vzhledem k malému souboru nemocných. Tolerance léčby byla velmi dobrá, pouze u jedné nemocné byla zaznamenána GIT toxicita grade II, u 3 nemocných hematologická toxicita grade II.

   Závěry

   Dosažené léčebné výsledky jsou nadějné pro použití biodiferenciační a antiangiogenní léčby, spolu s metronomickým podáním nízkých dávek cytostatik u nemocných s GEP-NETs.

Tato studie byla podpořena výzkumným záměrem VZMSM 0021620819.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2012