Mezinárodní konference MASCC/ ISOO o podpůrné péči v onkologii 2011

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 18

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

  Ve dnech 23.–25. června 2011 se v řecké metropoli Aténách uskutečnilo mezinárodní sympozium věnované problematice podpůrné péče u onkologicky nemocných. Organizátory sympozia byly Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) spolu s International Society for Oral Oncology (ISOO). Počet registrujících účastníků byl téměř 900. Největší zastoupení měly Spojené státy americké, Kanada, Francie, Austrálie a pořádající Řecko. Účast z České republiky byla minimální (2 registrující účastníci). V průběhu sympozia byla věnovaná pozornost nejen komplexní podpůrné péči u onkologicky a hematoonkologicky nemocných, ale i paliativní onkologické péči a péči hospicové u dospělých a dětí. Odborná sdělení (přednášky, postery) byla členěna do tzv. MASCC Study Groups, tj. 1. nauzea, zvracení a antiemetická terapie, 2. kostní komplikace, 3. edukace, 4. únava, 5. hemostáza, 6. infekční komplikace v důsledku myelosuprese, 7. mukozitida, 8. neurologické komplikace, 9. výživa, 10. péče o dutinu ústní, 11. paliativní péče, 12. péče o dětské pacienty, 13. psychosociální péče, 14. kvalita života, 15. rehabilitace, 16. kožní toxicita. V průběhu konání sympozia byla možnost zhlédnout přes 200 elektronických posterů, které byly co do provedení, ale zejména pak obsahu na vysoké úrovni. Hlavními tématy byla chronická nádorová bolest a možnosti její léčby včetně léčby průlomové bolesti, antiemetická terapie, hematotoxicita, kardiotoxicita, gonadální toxicita, orální mukositida a možnosti její léčby, výživa onkologický nemocných, paliativní onkologická a hospicová péče. Odborná sdělení formou posterů byla rovněž na vysoké úrovni. Na sympoziu bylo prezentováno bezmála 200 posterů. Stěžejními tématy byla chronická nádorová bolest a možnosti její léčby, průlomová bolest a její léčba nazálním či sublinquálním fentanylem. Velmi diskutovaným tématem byla paliativní onkologická péče. Obecně lze konstatovat, že co stát, to jiný systém poskytování paliativní onkologické péče. Rozlišný byl zejména systém začlenění tohoto typu péče do systému poskytování zdravotní péče, jeho organizaci a financování. Řada prací poukazovala na systém center paliativní onkologické péče zřizovaných v rámci komplexních onkologických center či onkologických klinik. K této problematice přispělo i posterové sdělení od jediných českých autorů pod vedením doc. MUDr. Ladislava Slováčka, Ph.D., z Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové s názvem „Palliative Cancer Care in a System of Providing of Health Care in Hradec Králové: Own Experience“. Tito autoři přispěli i k problematice kvality života onkologicky nemocných svým dalším posterovým sdělením s názvem „Quality of Life among Cancer Patients in a Programme of Palliative Cancer Care“. Posledním, třetím příspěvkem od těchto českých autorů bylo posterové sdělení zařazené do sekce „Psychologické a psychosociální aspekty“ s názvem „Psychological Disorders among Palliative Cancer Care Female with Gynecological Cancer: Own Experience“. Podpořeno Výzkumný projektem MZ ČR No. 00179906 a Specifickým vysokoškolským výzkumem UK Praha č. 53251.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011