MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE A CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ MUSKULOSKELETÁLNÍCH TUMORŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Sarcom

Téma: XI. Sarkomy

Číslo abstraktu: 112

Autoři: doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.; MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

Muskuloskeletální tumory jsou solidní nádory pohybového aparátu mezenchymálního a neuroektodermálního původu. Maligní nádory muskuloskeletálního systému nazýváme sarkomy a je třeba je přesně odlišit od nádorů benigních. Obecně se maligní tumor vyznačuje vysokou biologickou aktivitou, i benigní mezenchymální tumor (např. obrovskobuněčný kostní nádor) se může vyznačovat lokálně infiltrativním chováním. Sekundární tumory jsou pak solidní metastázy v pohybovém systému u diseminace jiných nádorů, např. u karcinomu plic, prsu, ledvin a dalších. Muskuloskeletální tumory lze dělit dle mnoha krité­rií. Z chirurgického hlediska je dělíme na nádory kostí a nádory měkkých tkání. Rozlišujeme je na nádory benigní latentní (např. unikamerální kostní cysta, osteochondrom, neurofibrom, subkutánní hemangiom), benigní aktivní (např. chondromyxoid fibrom, chondroblastom, hluboko uložený lipom nebo myxom), benigní agresivní (např. obrovskobuněčný kostní tumor, agresivní fibromatóza, atypický lipom) a nádory tvořící metastázy. Zde pak rozlišujeme nízký stupeň (např. adamantinom, myxoidní liposarkom) nebo vysoký stupeň malignity (např. osteosarkom, maligní fibrózní histiocytom, synoviální sarkom). Pro chirur­gické řešení je rozhodující biologické chování nádoru, jeho uložení v anatomických hranicích a přítomnost či nepřítomnost metastáz (klasifikace dle AJCC, Enneking etc). Chirurgické výkony obecně dělíme na amputační a záchovné. Ke správné indikaci chirurgického výkonu lze úspěšně dospět pouze meziobo­rovou spoluprací. Tato spolupráce v léčbě muskuloskeletálních tumorů se na I. ortopedické klinice FN u sv. Anny v Brně datuje již od 70. let minulého století. V současné době je v komisi zastoupeno 11 odborností z obou brněnských fakultních nemocnic a Masarykova onkologického ústavu. Schází se jednou za 14 dní, spádovou oblastí je Morava a přilehlé české kraje. Komise provádí i konzultační, případně chirurgickou činnost pro zahraniční pacienty. V loňském roce projednala 674 případů a bylo odoperováno 286 pacientů s muskuloskeletálním tumorem.

Datum přednesení příspěvku: 20. 6. 2013