MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ KARCINOMU PRSU

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Postery

Číslo abstraktu: P03

Autoři: MUDr. Pavel Geryk; MUDr. Lukáš Adamčík; MUDr. Stanislav Czudek, CSc.; MUDr. Alexander Otaševič

CÍL


Posouzení meziročního vzrůstu záchytu karcinomu prsu Gr. I, II v.s. Gr. III, IV.

METODIKA


Sledování záchytu nálezů screeningem USG, mammografie, vs. Nález po chirurgické terapii.

VÝSLEDKY


Celkem operováno 543 pacientek s nálezem Ca prsu v rozmezí 2000–2005, z toho 453 gr. I, II; 90 Gr. III, IV.

ZÁVĚR


Meziroční nárůst nálezů Ca prsu Gr. III, IV o 1%, nárůst nálezu Ca prsu Gr. I, II o 4%

ÚVOD


Karcinom prsu je možno z forem s nepříznivou prognózou převést do stádií operabilních při dobré mezioborové spolupráci.

MATERIÁL A METODIKA


Soubor pacientek zachycených a odoperovaných v Onkologickém centru J. G. Mendla v letech 2000–2005.

VÝSLEDKY


Celkem 543 pacientek, 453 gr. I, II, pro pokročilý tumor operováno 90, meziročně Gr. III, IV. Nárůst o 1 %, růst záchytu časných stadií o 4 %.

Prs šetřící výkony 453, Parc. Resekce + sentinel LU 251, Parc. Resekce + exenterace axilly 202.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005