Mikročipová analýza normálních i nádorových duktálních a lobulárních buněk prsu.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Analýza nádorového genomu a proteomu

Číslo abstraktu: 190

Autoři: Mgr. Jan Bouchal; Gulisa Turashvili; K. Baumforth; W. Wei; Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

V současné době je všeobecně akceptováno, že duktální i lobulární karcinomy vznikají z buněk tzv. terminální duktulo-lobulární jednotky, která zahrnuje jen určitou část kmene mléčné žlázy. Histologicky se oba typy nádorů rozlišují obtížně, protože jejich morfologie je často smíšená. Z tohoto pohledu je dělení karcinomů prsu na duktální a lobulární typ neužitečné, zejména pokud jsou brána v úvahu jen morfologická kritéria. Termíny „duktální“ a „lobulární“ jsou užívány jen mechanicky, pouze na základě tradice, bez nějakého vztahu ke skutečnému původu buněk z hlediska jejich topografie.
Hlavním cílem tohoto projektu je nalezení nových molekulárních znaků, které mohou sloužit k rozlišení karcinomů prsu duktálního nebo lobulárního typu. Dále studujeme expresní profily normálních duktálních a lobulárních luminálních buněk mléčné žlázy a jejich vztah k histopatologické klasifikaci zmiňovaných karcinomů.
V naší práci bylo analyzováno celkem deset pacientek, pět s duktálním a pět s lobulárním karcinomem. Nádorová i normální tkáň byla ihned po operaci zmražena v kapalném dusíku. Kryořezy fixované v alkoholu a obarvené hematoxylinem byly mikrodisekovány pomocí přístroje Veritas od firmy Arcturus. Od každé pacientky byly mikrodisekovány tři populace buněk (nádorová, normální duktální a normální lobulární). Celková RNA z asi tisíce buněk byla izolována pomocí RNeasy Micro kitu od firmy Qiagen a kvantifikována pomocí spektrofotometru Nanodrop. Následovala amplifikace a značení pomocí Microarray kitu od firmy Roche. Samotná analýza genové exprese byla provedena na čipech HG-U133 Plus 2.0 od firmy Affymetrix. Srovnání genové exprese bylo provedeno mezi jednotlivými populacemi buněk i mezi pacientkami navzájem.
Nejvýraznější rozdíly byly nalezeny v genech se vztahem k extracelulární matrix, a to jak mezi normálními a nádorovými buňkami, tak mezi duktálními a lobulárními karcinomy. Kromě E-cadherinu byly mezi duktálními a lobulárními karcinomy rozdíly v expresi například u trombospondinu 4 a několika typů kolagenů. Rozdíly mezi normálními buňkami byly výrazně nižší a pouze několik genů, například pro „Rab escort protein 2“ a pro „nuclear receptor interacting protein 1“, vykazovalo podobné expresní změny v normálních i nádorových buňkách stejného typu. Změny nádorových buněk jsou pravděpodobně natolik rozsáhlé, že nelze jednoznačně rozhodnout, zda jsou odvozené od normálních duktálních případně lobulárních buněk. V současné době probíhá validace vybraných výsledků pomocí imunohistochemie na velkém souboru pacientek.

Práce byla podpořena granty NR 7844-3 a MSM 6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2006