Mikrokalcifikácie – predikčná spoľahlivosť

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 002

Autoři: Ján Klačko; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Dušan Malatin

Úvod
Karcinóm prsníka je najčastejším karcinómom u žien. Natívna mamografia je najefektívnejšou diagnostickou metódou. Je to jediná metóda na zistenie mikroklacifikátov je taktiež natívna mamografia.

Mamografické príznaky karcinómu:
 1. priame prínaky-
  • opacita - hviezdicovitá, nepravidelná, neostré ohraničenie,

  • mikrokalcifikácie - počet, tvar, zoskupenie,

  • zvýšená ložisková denzita,

  • retrakcia kože, bradavky,

  • zhrubnutá koža prsnikovej žľazy,


 2. nepriame príznaky.

Rozdelenie mikrokalcifikátov:

 • patognomické,

 • nepatognomické.

Základné typy mikrokalcifikátov:Cieľ
Zistiť histologickú senzitivitu natívnej mamografie – mikrokalcifikátov (bez opacity) u pacientok Onkologickej prsníkovej ambulancie (OPA) v Národnom onkologickom Ústave (NOÚ), Bratislava , Slovensko.

Metóda
Retrospektívne sme zistili s histologicky verifikovanými mikrokalcifikátmi 102 pacientok v OPA NOÚ v období rokov 2003 až 2004. Štatisticky sme vypočítali senzitivitu natívnej mamografie pri histologicky verifikovaných mikrokalcifikátoch.

Výsledky
Podiel karcinómov s mikrokalcifikátmi bez opacity v období rokov 2003 a 2004 bol 23 (6%) resp. 15 (4%) z celkového počtu diagnostikovaných karcinómov v OPA NOÚ. Z histologicky verifikovaných 102 patognomických mikroklacifikátov bola diagnóza karcinómu potvrdená v 37% prípadoch , dysplázia bez hyperplázie a atypie bola potvrdená histologicky u 49% žien. Podrobnejšie histologické rozdelenie je uvedené v tab 1.

Tab. 1
Percentuálne zastúpenie pacientok s histologicky verifikovanými patognomickými mikrokalcifikátmi

Histológia - Výskyt v %
TIS - 11
I. štádium - 16
II. štádium - 10
Atypia - 1
Hyperplázia - 13
Neproliferatívna dysplázia - 49

Štatisticky sme zistili nepriamu koreláciu dysplázie a pozitívneho alebo suspektného nálezu mikrokalcifikátov až v 49% (falošná pozitivita natívnej mamografie) .

Záver

Podiel karcinómov s mikrokalcifikátmi bez opacity v našom súbore bol relatívne nízky (4-6%). Diagnostika mikrokalcifikátov je veľmi obtiažna pre relatívne malý výskyt mikrokalcifikátov v populácii a v ich subjektívnom hodnotení.. Problematika mikrokalcifikátov je dvojpólová:
1. histologizácia zvyšuje riziko karcinómu prsníka (viď modely pre výpočet rizika vzniku karcinómu prsníka),
2. bez histológizácie vzniká vyššia falošná negativita.
Rozhodovanie o ďalšom diagnostickom postupe žien s mikrokalcifikátmi, po komplexnom diagnostickom vyšetrení by sa malo vykonávať na špecializovaných mamárnych komisiách.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006