MIKRORNA JAKO DIAGNOSTICKÝ, PROGNOSTICKÝ A PREDIKTIVNÍ BIOMARKER U KARCINOMU ŽALUDKU – PŘIPRAVOVANÝ PILOTNÍ PROJEKT TESTOVÁNÍ V SOUBORU PACIENTŮ MOÚ BRNO

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 240

Autoři: MUDr. Michaela Všianská; doc. MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.; MUDr. Peter Grell, Ph.D.; MUDr. Renata Emmerová; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; Mgr. Petra Vychytilová-Faltejsková; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

 Východiska:

 Karcinom žaludku je čtvrtým nejčastějším nádorovým onemocněním a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění na světě. Prognóza karcinomu žaludku je špatná s pětiletým přežitím méně než 35 %, často ovlivněná již primárně pozdní diagnostikou ve stadiu lokálně pokročilého či metastatického onemocnění (u více než 60 % pacientů). Dalším nepříznivým faktorem je omezená odpověď a mnohdy až rezistence na protinádorovou léčbu. Časná detekce karcinomu žaludku je klíčem k prodloužení přežití. Dosud neexistuje spolehlivý marker, který by umožnil plošný screening s dostatečnou senzitivitou a specificitou. Rutinně používané diagnostické metody pro detekci karcinomu žaludku jsou GFS, případně EUS, CT vyšetření hrudníku a břicha a tumormarkery (CEA, Ca 72-4 a Ca 19-9). Poslední dobou narůstá počet studií, jejichž cílem je nalezení biomarkerů, které by umožnily včasnou diagnostiku karcinomu žaludku v bezpříznakovém období, určení jeho prognózy a predikce odpovědi na protinádorovou léčbu. Detekce těchto biomarkerů by umožnila individualizovat terapeutický plán pro konkrétního pacienta. Objev miRNA jako regulátorů genové exprese přinesl velký pokrok ve výzkumu patogeneze solidních nádorů. MiRNA jsou krátké jednovláknové nekódující RNA (o délce 21–23 nukleotidů), regulující genovou expresi buď vazbou na cílové mRNA s útlumem translace, nebo přímo degradací mRNA. Vyskytují se u rostlin i živočichů, v organizmu kontrolují jak fyziologické, tak patologické procesy. Hrají významnou úlohu v oblastech, jako je buněčná proliferace, apoptóza a diferenciace, ovlivňují vznik nádoru, metastazování, angiogenezi a imunitní reakce.

Cíl:

 Prediktivní a prognostický význam miRNA u vybraných solidních a hematologických malignit je předmětem řady publikovaných prací. Z oblasti zažívacího traktu se jedná např. o karcinom jícnu a kolorekta. Problematika karcinomu žaludku dosud nebyla na našem pracovišti zpracována, k dispozici jsou ale výsledky testování miRNA v zahraničí. Naším cílem bude testování miRNA na souboru cca 60 pacientů převážně s lokálně pokročilým karcinomem žaludku a zhodnocení významu pro diagnostiku, prognózu a predikci léčebné odpovědi.

Závěr:

 Analýza souboru bude publikována na BOD 2016.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015