MiR-31-5p/3p predikují čas do progrese u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovaným RAS léčených cetuximabem

Konference: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p16

Autoři: Mgr. Jitka Vaňáčková, Ph.D.; Mgr. Petra Vychytilová-Faltejsková; Manuela Ferracin; Barbara Zagatti; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; MUDr. Stanislav John, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; Massimo Negrini; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Introduction

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) se rozšířila o anti-EGFR terapii (cetuximab a panitumumab), která cílí a blokuje receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR). Nemutovaný RAS (wt- RAS), který je standardně vyšetřován před zahájením anti-EGFR terapie, podmiňuje klinický benefit z léčby jen u přibližně pětiny z těchto wt-RAS pacientů. Proto je nutné nalézt nové biomarkery schopné predikovat odpověď k této terapii, aby se v případě neúčinnosti neoddalovala možnost podání jiné, potenciálně efektivnější léčby. Těmito biomarkery by mohly být miRNA zapojené do klíčových signálních drah a regulující i složky signální dráhy EGFR.

Materials/methods

Do studie bylo zařazeno 69 klinicky charakterizovaných mCRC pacientů s wt-RAS léčených cetuximabem a 24 léčených panitumumabem. Pacienti byli rozděleni na základě odpovědi na anti-EGFR terapii. Ze 41 FFPE vzorků odebraných před zahájením léčby byla vyizolována celková RNA obohacená o frakci krátkých RNA, která byla následně použita pro stanovení expresních profilů miRNA pomocí technologie Agilent miRNA MicroArrays. Následovala validace na nezávislé kohortě 28 pacientů léčených cetuximabem a 24 pacientů léčených panitumumabem pomocí qRT-PCR.

Výsledky: Identifikovali jsme 9 miRNA se signifikantně rozdílnou expresí mezi pacienty odpovídajících na léčbu (respondery) a neodpovídajících na léčbu (nerespondery), (P≤ 0,01). Těchto 9 miRNA bylo dále validováno na dvou nezávislých kohortách pacientů. Hladiny exprese miR-31-3p (P < 0,001) a miR-31-5p (P< 0,001) byly signifikantně spojeny s časem do progrese (TTP) u pacientů s wt-RAS mCRC léčených cetuximabem, ale nikoliv panitumumabem. V případě validace exprese těchto miRNA na celkovém souboru pacientů léčených cetuximabem (N=69), miR-31-3p (HR, 5,099; 95% CI, 2,520 – 10,317; P<0,001) a miR-31-5p (HR, 4,803; 95% CI, 2,497 – 9,242; P<0,001), korelovaly s TTP se srovnatelnou hladinou signifikantnosti.

Results and conclusions

MiR-31-5p/3p představují potenciálně slibné prediktivní biomarkery k odpovědi na cetuximab u pacientů s wt-RAS.

Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZČR NT 13860- 4/2012, NT/13514, NT/13547.

Datum přednesení příspěvku: 2. 12. 2015