MIR-505 MÁ VLIV NA MIGRACI, PROLIFERACI A ZÁSTAVU BUNĚČNÉHO CYKLU U TRIPLE-NEGATIVNÍ BUNĚČNÉ LINIE KARCINOMU PRSU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 276

Autoři: Mgr. Jaroslav Juráček, PhD.; Mgr. Renata Héžová; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Triple-negativní karcinom prsu (triple-negative breast cancer - TNBC) představuje velmi agresivní a obtížně terapeuticky ovlivnitelný podtyp karcinomu prsu. Důvodem je mimo jiné také skutečnost, že nádorové buňky TNBC na svém povrchu neexprimují žádné diagnosticky a léčebně významné re­ceptory (ER, PR, HER2), proto terapeutické postupy založené na ovlivňování těchto receptorů nejsou pro tento typ vhodné. Tato skutečnost dává prostor jiným biomolekulám, jako jsou mikroRNA (miRNA), které post-transkripčně ovlivňují genovou expresi mnoha genů, včetně těch, které jsou zapojené do procesu kancerogeneze.

Soubor pacientů a metody:

Na základě stanovení hladiny vybraných miRNA u 47 pacientek s TNBC a korelací s klinicko-patologickými para­metry jsme vybrali 3 miRNA (miR-205, miR-505 a miR-187), pro následné funkční analýzy. Pomocí tranzientní transfekce Lipofectaminem jsme zvýšili expresní hladiny těchto miRNA u buněčných linií karcinomu prsu MDA-MB-231 (triple-negativní buněčná linie odvozená od lidského adenokarcinomu prsu s invazivním fenotypem) a BT-474 (buněčná linie odvozená od duktálního karcinomu prsu s overexpresí HER2 a ER receptoru) a sledovali jejich vliv na viabilitu (MTT assay), buněčný cyklus (stanovení obsahu DNA pomocí průtokové cytometrie), migraci (Scratch-Wound assay), invazivitu (Transwell) a apoptózu buněk (bar­vení na Anexin-V).

Výsledky:

Na základě expresního profilování 7 miRNA u TNBC, byly vybrány tři miRNA (miR-205, miR-505, miR-187), jejichž hladina měla signifikantní souvislost s bezpříznakovým a celkovým přežíváním pacientek s touto malignitou. Po experimentálním zvýšení hladiny miR-505 jsme u buněčné linie MDA-MB-231 pozorovali sníženou schopnost migrace, hromadění buněk v G1 fázi buněčného cyklu a sníženou životaschopnost buněk.

Závěr:

Skuteč­nost, že stejné výsledky nebyly prokázány i u neinvazivní buněčné linie BT-474 naznačuje, že miR-505 působí selektivně na buňky TNBC jako nádorový supresor a mohla by být v budoucnu využita jako potencionální terapeutikum u tohoto vysoce maligního onemocnění.

Tato práce byla podpořena Institucionálními zdroji pro Podporu výzkumných organizací poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví České republiky v roce 2012.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013