Místo lokoregionální chemoterapie v multimodální léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXVIII. Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 234

Autoři: MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Boudný, PhD; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.

V posledním desetiletí došlo k významnému vývoji lokálně ablačních technik jako RFA, mikrovlny, laserem indukovaná termální destrukce, fotodynamická terapie, irreverzibilní elektroporace, lokoregionální redioterapie mikrosférami s Yttriem. Došlo také s příchodem nových cytostatik a bilogické léčby ke zvýšení efektu systémové chemoterapie. To vedlo k určitému zapomenutí lokoregionální chemoterapie jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Stejná cytostatika a rozvoj jejich nosičů a vývoj endovaksulárních metod s sebou přináší určitou renezanci lokoregionální chemoterapie. S výhodou je kombinován efekt chemoterapie a embolizace. V současnosti dáváme jednoznačně přednost endovaskulární implantaci katetru do a. hepatica.

Metodika

U 46 pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu byly vyhodnoceny křivky do progrese onemocnění (Kaplan-Meier, logrank analýza) a klinická odpověď na léčbu. Byl využit režim FAM, FU + irinotekan a krátkodobá chemoterapie FUFA + GM-CSF + Melfalan 3 dny se závěrečnou embolizací.

Výsledky

Úplné odpovědi na léčbu bylo dosaženo u 8 (17,4%) pacientů. Částečná odpověď nebo stabilní choroba po 3 měsících mohla být stanovena u 28 (61%) pacientů. Jednotlivé křivky do progrese onemocnění se statisticky nelišily mezi 3 použitými režimy. Pacienti s úplnou odpovědí na léčbu nebyli resekováni a u všech došlo k recidivě onemocnění. U 5 pacientů s částečnou odpovědí bylo dosaženo sekundární resekability. Jejich doba do progrese byla významně delší než u neresekovaných pacientů a odpovídala skupině pacientů primárně resekabilních a resekovaných.

Závěr

Lokoregionální chemoterapie představuje významnou metodu k dosažení sekundární resekability. Lze čekat ještě zvýšení efektivity v kombinaci s lokálně ablačními technikami. Tato metoda je schopna dosáhnout skutečného zmenšení rozsahu onemocnění k sekundární resekabilitě s výsledky odpovídajícími primárně resekovaným pacientům.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009