MNOHOČETNÁ TUMORÓZNÍ INFILTRACE CNS S UP-GRADINGEM PRIMÁRNÍ HISTOLOGIE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XVI. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: 185

Autoři: MUDr. Josef Valchář

Východiska:

Sledování vývoje histologie tumorózního postižení CNS. Význam mezioborové spolupráce v neuroonkologii.

Popis případu:

Muž, 38 let, zed­ník, aktivní sportovec, RA a OA negativní. V 5/2010 hospitalizován na neurologii pro progredující paraparézu DK se sfinkterovými obtížemi, KI 70 %. Na MRI L páteře zjištěna objemná Tu infiltrace L2-L4 a L5—S1. Provedena subtotální extirpace, histologicky oligodendrogliom G II. Pro nejednoznačný histologický popis provedeno druhé čtení, nález uzavřen jako atypický meningeom G II. Pooperačně těžká paraparéza DK, syndrom kaudy s inkontinencí, KI 40 %. Me­zioborovým neuroonkologickým týmem indikována pooperační radioterapie Th12—S3, paliativní záměr při celkově špatném klinickém stavu, dále nedovyšetřován, odeslán k intenzivní rehabilitaci s časnou kontrolou. V 10/2010 zlepšení stavu pacienta, perzistence paraparézy DK, ale plně kontinentní, KI 70 %, kon­trolní MRI L páteře bez rezidua či recidivy Tu. Dovyšetřena kraniospinální osa, kde zjištěno mnohočetné Tu postižení mozku a úseku Th a C páteře. Provedena subtotální resekce v rozsahu Th3—Th6, histologicky potvrzen atypický meningeom G II. Indikována pooperační radioterapie Th páteře, drobná ložiska mozku a C míchy k časné kontrole. Genetickým vyšetřením pacienta vyloučena přítomnost hereditárního nádorového syndromu. Při dalším sledování klinické lep­šení, paraparéza DK do stoje s oporou, plná kontinence, KI 70 %, bez progrese na kontrolním MRI kraniospinální osy. V 7/2011 náhlá monoparéza PHK. Na MRI mozku progrese ložiska zadní jámy lební, ostatní MRI bez progrese. Tři ložiska zadní jámy lební ozářena Leksellovým gama nožem. Na kontrolním MRI mozku 3 měsíce po terapii parciální regrese, klinicky úplná úprava monoparézy PHK. V 4/2012 nové ložisko na MRI C míchy. Provedena subtotální resekce v rozsahu C2-4, histologicky atypický meningeom, ale s vyšší mitotickou aktivitou. Uvažováno o up-gradingu, odesláno ke druhému čtení, kde definitivně uzavřeno jako anaplastický astrocytom G III. Aplikována pooperační radioterapie C páteře. V 8/2012 mírná progrese drobného ložiskového postižení C míchy i oblasti mozkového kmene. Zahájena chemoterapie temozolomidem, která nyní v běhu. V 12/2012 po 3 cyklech chemoterapie stacionární klinický stav, na MRI par­ciální regrese, pokračováno v chemoterapii.

Závěr:

Pro adekvátní terapii nádorových onemocnění CNS je přesná diagnostika zásadní.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013