MODERNÍ A BEZPEČNÁ APLIKACE CYTOSTATIK BEZ RIZIKA EXTRAVAZACÍ PICC KATETREM

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: XXII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 225

Autoři: Iveta Kociánová

Východiska:

Téma zajištění adekvátního žilního vstupu v onkologii je velmi aktuální. Specifická protinádorová farmakoterapie je vedena dominantně parenterální formou. Periferní žilní systém je v některých případech při dlouhodobé léčbě výrazně zatěžován a devastován. V České republice je léčba vedena převážně cestou periferních žil. Při této aplikaci dochází k nepříjemným komplikacím od flebitid, při paravazaci antracyklinu až k rozsáhlým nekrózám tkání. Optimální variantou je podání léčiv do centrálního řečiště cestou centrálních venózních kanyl.

Cíl:

V Komplexním onkologickém centru v Novém Jičíně jsou používány pro aplikaci cytostatik mimo jiné vstupy i PICC katetry. Katetr se zavádí za ultrazvukové navigace do některé z žil na paži - v. basilica, v. cephalica nebo v. brachialis. Konec katetru je umístěn na přechodu horní duté žíly v pravou srdeční síň, v oblasti kavoatriální junkce, tedy v centrálním řečišti. PICC má osvědčení pro používání na dobu až 1 rok.Vše závisí na typu použitého materiálu, spolupráci pacienta a především na ošetřování zdravotnickým personálem. V současné době bylo na našem oddělení provedeno 170 implantací. Katetr se zavádí za aseptických kautel za ultrazvukové navigace. Dle našich zkušeností ideálně při mírné sedaci pacienta midazolamem. Do punktované žíly je Seldingerovou technikou po vodiči zasunut zaváděcí sheat a následně zaplaven sa­motný katetr do požadované vzdálenosti. Po implantaci katetru je potřeba provést skiagrafickou kontrolu k ověření polohy konce katetru. Výhodou PICC katetru je nižší riziko trombózy a katetrové sepse, odpadá riziko pneumothoraxu a iatrogenní punkce cévy, nepoužívá se heparin, odpadá opakované zavádění CVK. PICC katetr je bezpečným zajištěním centrální žíly u pacientů s trombocytopenií, koagulopatií a u hemofyliků. Je to optimální řešení pro cytostatické re­žimy indikované k terapii v řádu několika týdnů a měsíců.

Závěr:

Naše oddělení klade velký důraz na podpůrnou léčbu a možnost zajištění trvalého žilního vstupu. Jsme přesvědčeni, že nitrožilní léčbu můžeme podávat bezpečněji a jednou z možností jsou PICC katetry.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013