MODIFIKACE TECHNIKY PREPARACE DIEP LALOKU - „MICRO-TRAM"

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 054

Autoři: MUDr. Petr Hýža; prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.; Doc.MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.; MUDr. Petr Šín; MUDr. Tomáš Kubek

Východiska:

Technika autologní rekonstrukce prsu lalokem DIEP je dobře propracovaná metoda, která je nabízena většině pacientek, které mají dosta­tek vlastní tukové tkáně na břiše. Jistou nevýhodou je delší trvání operace. Technika TRAM laloku je jednodušší a rychlejší, ale zanechává významnou morbi­ditu odběrového místa na břiše. Cílem naší studie bylo retrospektivně zhodnotit modifikovanou techniku odběru DIEP laloku, kterou jsme pracovně nazvali Micro-TRAM. Vlastní preparace tohoto volného laloku se od DIEP laloku liší tím, že v okolí perforátorů ponecháváme tenký, funkčně nevýznamný proužek svalu (2-5 mm). Tím se výrazně zjednodušuje preparace, a současně tak chráníme perforátory před traumatizací a vznikem cévních komplikací (trombóza, vazospazmus).

Soubor pacientů a metody:

Do retrospektivní studie bylo zařazeno 84 pacientek operovaných v období od 1/2007 do 3/2012. Odběr laloku prováděl vždy tentýž operatér, jednalo se o jednostranné i oboustranné rekonstrukce. Technika preparace DIEP laloku byla použita u 49 pacientek (77 laloků), technika preparace Micro-TRAM u 35 pacientek (56 laloků). Poměr jednostranných/obostranných rekonstrukcí byl v obou skupinách obdobný. Sledovány byly operační časy, spolehlivost a komplikace laloku.

Výsledky:

Použitím modifikované techniky preparace břišního laloku Micro-TRAM došlo k významnému zkrácení ope­račních časů, aniž by došlo ke zvýšení počtu mikrochirurgických a krvácivých komplikací v porovnání s technikou DIEP. Průměrná celková délka operace vzta žená na jeden lalok byla 3 hod 27 min u DIEP laloku a 2 hod 56 min u Micro-TRAM.

Závěr:

Technika preparace Micro-TRAM významně zkracuje operační čas autologní rekonstrukce prsu břišními laloky. Eliminuje se tak nevýhoda mikrochirurgie při rekonstrukci prsů a snižuje se operační zátěž pro onkologické pacientky.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013