Molekulárne mechanizmy v procese invázie svalovej bunky parazitom Trichinella spiralis

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: MODERNÁ PATOLÓGIA PRE KLINICKÚ PRAX

Číslo abstraktu: 009

Autoři: Prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.; Dr. Rositsa Milcheva; Mgr. Lucia Feketeová; MUDr. Andrea Janegová, Ph.D.; MUDr. Pavol Janega, Ph.D.

Úvod: Trichinelóza je život ohrozujúca parazitárna choroba, pri ktorej sa larvy parazitického červa zavŕtavajú do buniek priečne pruhovaného svalu. Predkladaná práca prináša nové poznatky o podrobnostiach mechanizmov podieľajúcich sa na procese apoptózy vlákien kostrových sva­lov, ktoré sa transformujú na štruktúru nazývanú „nurse cell" po invázii parazitickými nematódami Trichinella spiralis.

Materiál a metódy: Imunohistochemicky hodnotíme spôsob aktivácie, prejavu a subcelulárnu distribúciu apoptózu indukujúceho faktora (AIF), apoptotické proteázy aktivujúceho faktora 1 (Apaf-1), Bcl-2 priradeného proteínu X (Bax ), Bcl-2, kaspázy-3, hypoxiou indukovaného faktora 1-alfa (HIF-1a), poly (ADP-ribóza) polymerázy-1 (PARP-1), jadrového antigénu proliferujúcich buniek (PCNA) a survivinu v zasiahnutej časti priečne pruhovaných myofibríl v rôznych časo­vých intervaloch po invázii T. spiralis. Následne sme kinetiku expresie AIF, kaspázy-3, PARP-1 a HIF-1a hodnotili semi-kvantitatívne a pomo­cou real time RT-PCR.

Výsledky: Získané výsledky ukázali, že začiatok transformácie buniek kostrových svalov po invázii T. spiralis je spojený s aktiváciou od kaspáz nezávislej apoptózy sprostred­kovanej AIF, ktorá predchádza apoptotickej dráhe sprostredkovanej kaspázou. Prejavy AIF a kaspázy-3 sú charakteristické pre po­čiatočnú fázu vývoja „nurse cell" buniek, ich aktivita v priebehu procesu postupne oslabuje a v starších bunkách absentuje. Uvoľnenie AIF nie je výsledkom nadmernej aktivácie jadrové­ho PARP-1, ale pravdepodobne je dôsledkom prechodných ischemických podmienok vytvo­rených v postihnutom svalovom vlákne, ako naznačuje zvýšená regulácia HIF-1a. Vyvinutá „nurse cell" bunka má jadrá s morfológiou ak­tivovaných jadier, so zvýšenou hladinou PCNA a survivinu, ktorých expresia je črtou proliferujúceho tkaniva.

Záver: Zdá sa, že počiatočne zvýšená a následne znížená regulácia faktorov apoptó­zy v bunkách kostrových svalov predstavuje adaptačný mechanizmus umožňujúci zabýva­nie a prežívanie parazitov v svalových bunkách hostiteľského organizmu.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016