Monitorování minimální reziduální nemoci u nemocných s CML pomocí real-time RT-PCR

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 08. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu u nádorových onemocnění II

Číslo abstraktu: 061

Autoři: Mgr. Šárka Rožmanová ; Mgr. Radek Plachý, Ph.D.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; MUDr. Peter Rohoň; Alžběta Novosadová; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Pro diagnostiku a monitorování léčebné odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) je nezbytná detekce fúzního genu BCR/ABL. Nejcitlivější metodou pro zjištění přítomnosti této aberace je kvalitativní analýza metodou reverzní transkriptázové polymerázové řetězové reakce (RT- PCR) dovolující určit transkript BCR/ABL na úrovni 1 leukemické buňky mezi 105–106 normálními buňkami. Výrazným pokrokem ve sledování léčebné odpovědi a minimální reziduální nemoci je kvantifikace hladiny BCR/ABL transkriptů pomocí kvantitativní RT-PCR (Q-RT-PCR) s použitím fluorescenčně značených sond. Nárůst a vysoká hladina transkriptu BCR/ABL signalizují špatnou odpověď na léčbu a špatnou prognózu, naproti tomu pokles či vymizení transkriptů BCR/ABL dobrou odpověď na léčbu a dobrou prognózu.

Na našem pracovišti jsme zavedli metodu real- -time PCR pro kvantitativní monitorování minimální reziduální nemoci u pacientů s CML. Analýza je prováděna na přístroji LightCycler s využitím specifické hydrolyzační sondy pro transkript BCR/ABL a hladina transkriptů BCR/ABL je vztažena k expresi kontrolního genu ABL.

Cílem sdělení je poskytnout podrobnější informace o metodickém přístupu kvantifikace exprese fúzního genu BCR/ABL a zároveň prezentovat výsledky analýz provedených v molekulárně genetické laboratoři HOK FN Olomouc. Ověřili jsme, že poměr BCR-ABL/ABL velmi dobře koreluje s cytogenetickou odpovědí a že technika Q-RT-PCR je spolehlivá a citlivá metoda pro monitorování pacientů s CML během léčby nebo po alogenní transplantaci.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005