MOŽNÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY PACIENTŮ S POKROČILÝM KARCINOMEM PROSTATY S POTENCIÁLNĚ VYSOKÝM RIZIKEM PRIMÁRNÍ REZISTENCE NA HORMONÁLNÍ TERAPII

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXIII/ 112

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Role androgenního receptoru (AR) v progresi kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRCP) byla málo prozkoumána. Onemocnění s progresí po ADT je nazváno jako androgen independentní onemocnění s obecně kontroverzním pohledem na pokračování LHRH agens. Změna v pohledu nastala s příchodem enzalutamidu (orální antagonista AR) a abirateronu (orální inhibitor biosyntézy androgenů). Buňky karcinomu prostaty jsou závislé na kontinuální aktivaci AR pro zajištění viability a proliferace. Při inhibici gonadální produkce testosteronu ADT a pokles sérového testosteronu do kastračních hladin, AR bez ligandu ztrácí transkripční aktivitu v nádorových buňkách. Existence nových principů podporuje informaci, že AR signální dráhy řídí progresi CRCP. Vícemechanizmová pokračující aktivace AR u CRCP zahrnuje AR genovou amplifikaci, zvýšenou expresi AR, AR mutaci, expresi AR splice variant, nádorovou produkci androgenů. Potenciální mechanizmy rezistence jsou zvýšená produkce androgenů intratumorálně, bodová mutace AR F876L, splice varianta AR, glukokortikoidový receptor přemosťující AR.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015