Možnosti a limity chirurgické léčby jaterních metastáz karcinomu prsní žlázy

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na lokální recidivu či diseminaci karcinomu prsu, léčba recidivujícího a disseminovaného ca prsu, biologická terapie, indikace

Číslo abstraktu: 011

Autoři: A. Třeška; Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; as. MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.; MUDr. Božena Sůvová; MUDr. Monika Vachtová

Souhrn:

Cíl práce: Metastazování karcinomu prsu do jater je často považováno za známku generalizace onemocnění s malou nadějí na léčebný úspěch. Cílem práce bylo posoudit možnosti a stanovit limity chirurgické léčby jaterních metastáz karcinomu prsní žlázy.

Metoda: Od listopadu 1999 do listopadu 2007 bylo na chirurgické klinice FN v Plzni operováno celkem 405 nemocných pro maligní i benigní léze jater. Pro jaterní metastázu karcinomu prsu (JMKP) bylo operováno 17 žen průměrného věku 48,5 let (33-71 let). Průměrná doba od primární operace pro karcinom prsní žlázy do objevení JMKP byla 4,7 roku (2 měsíce – 9 let). JMKP byla u 14 nemocných solitární a u třech mnohočetná. Indikací k operaci jater byl dobrý celkový stav nemocné, dostatečný zbytkový volum a funkční kapacita jater a nepřítomnost vzdálených, chirurgicky neřešitelných metastáz. Autoři provedli celkem pět pravostranných hepatektomií, dvě segmentektomie, tři levostranné lobektomie, šest radiofrekvenčních ablací (RFA), jedenkrát kombinovaný výkon – resekce jater a RFA.V jedenácti případech se histologicky se jednalo o duktální karcinom a v sedmi o lobulární karcinom.Všechny nemocné byly léčeny po operaci kurativní chemoterapií.

Výsledky: Do 30 dní po operaci nezemřela žádná nemocná. U jedné nemocné byl při komplikované hepatektomii iatrogenně poraněn ductus hepaticus communis a stav byl řešen hepatikojejunoanastomozou dle Rouxe. Data byla statisticky zpracována dle Kaplan-Meierovy křivky dlouhodobého přežívání a recidivy metastáz v organismu nemocné. Pravděpodobnost přežití dvanáct, resp. třicet měsíců je 100, resp. 66,7% a pravděpodobnost recidivy procesu kdekoliv v organismu je ve stejných časových intervalech 0, resp.71,5% po operaci jater pro JMKP.

Závěr: na základě dosavadních výsledků je zřejmé, že resekce jater, event.RFA společně s adjuvantní chemoterapií je metodou léčebné volby u nemocných s JMKP. Jednoznačným limitem této léčby je mimojaterní šíření metastatického procesu, které není chirurgicky radikálně odstranitelné.

Práce vznikla s podporou grantu IGA MZ NG 8301-3

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008