Možnosti a limity spolupráce komplexního onkologického centra s hospicem.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná paliativní léčba

Číslo abstraktu: 166

Autoři: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Spolupráce hospiců a komplexních onkologických center je samozřejmě významně závislá na ochotě obou stran, komunikaci a způsobech předávání nemocných a v neposlední řadě i na schopnosti vzájemné akceptace rozdílných cílů péče a hledání možností jejich přiblížení.

Výsledkem – řekněme ideálním – by měla být kontinuita péče, kdy nemocný a jeho blízcí dostávají sourodé informace a mají pocit, že jsou setrvale v ‘dobrých rukou’. Možná jde o klišé, možná o základní princip kvalitní – a nejen paliativní – péče.

Několik faktorů, které o kvalitě spolupráce rozhodují:
  • Indikační kritéria – jejich pochopení a schopnost definovat nutný a možný rozsah paliativní péče na obou stranách
  • Informovanost nemocného a jeho blízkých – o diagnóze a prognóze onemocnění, o prostředí a charakteru péče v hospici, reálná očekávání?
  • Fáze přijetí do hospice – intenzita symptomů, časový prostor pro řešení psychosociálních a spirituálních faktorů – jen krizová intervence x příprava a podpora nemocného a jeho blízkých na cestě s nevyléčitelnou nemocí
  • Kvalita a intenzita podpory zdravotní, ošetřovatelské nemocného
Hlavní problémové oblasti a nedostatky:
  • Nesourodé, nedostatečné informace, které jsou nemocnému i rodině lékařem poskytnuty

  • Nízký důraz na léčbu symptomů na onkologických pracovištích, nejasný přechod do paliativní léčby a nejasné vymezení jejího rozsahu
  • Nedostatečné předání pacienta, zvláště u složitějších případů
  • Odeslání nemocného až ve druhé polovině pracovní doby, resp. bez informace rodině apod. – komplikuje nastavení péče, mohou se vyskytnout potřeby, které je obtížné v zařízení hospicového typu na rozhraní pracovní doby a služby zajistit.

Přes vše uvedené je spolupráce onkologického pracoviště a hospice velmi důležitá pro zajištění kvalitní a kontinuální onkologické péče. V dnešní době si již nelze představit péči o nevyléčitelně nemocné bez dostatečného zajištění péče paliativní. Společné semináře, osobní kontakty, event. i vzájemná konziliární péče jsou jistě pro spolupráci s výhodou.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011