MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ LÉČBY LOKÁLNĚ POKROČILÉHO A RECIDIVUJÍCÍHO KARCINOMU REKTA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 133

Autoři: MUDr. Július Örhalmi; prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.; MUDr. Milan Chobola, Ph.D.; MUDr. Otakar Sotona; MUDr. Tomáš Dušek; MUDr. Martin Oberreiter

Východisko:

V České republice se ročně vyskytne 2 600 nových případů karcinomu rekta. 20–25 % je již ve 4., generalizovaném stadiu. Dalších 5–10 % je lokálně pokročilých, přesahujících mezorektum – bTME (beyond TME). Lokoregionální recidiva karcinomu rekta se může vyskytnout u 10 % pacientů po resekčním výkonu. Chirurgické terapii lokálně prokročilých a recidivujících nádorů se zatím v České republice věnuje malá pozornost. Chybí rovněž vyšetřovací a léčebný algoritmus pro tyto nádory.

Cíl:

Cílem prezentace je navrhnout vyšetřovací a léčebný algoritmus bTME nádorů rekta. Ke stagingu onemocnění je nutno provést histologické ověření malignity, stanovení CEA, CT TAP (thorax, abdomen, pelvis) k vyloučení vzdálených metastáz, NMR pánve k určení lokálního stagingu, PET CT. U nejasných případů diagnostická laparoskopie k vyloučení peritoneální diseminace, stanovení performance status. Nález musí posoudit multidisciplinární tým, členem kterého je koloproktolog, onkolog, radioterapeut, urolog, gynekolog, ortoped, neurochirurg, rentgenolog, gastroenterolog. Po ukončení chemoradioterapie je pacient indikován k resekčnímu výkonu. V závislosti na postiženém segmentu se volí operace. Je zvážena intraoperační radioterapie (IORT). Při postižení předního a středního pánevního kompartmentu je možné provést multiorgánovou resekci s kolorektální anastomózou, exenteraci pánve, abdominoperineální resekci – amputaci rekta a extralevátorovou perineální excizi rekta. Při postižení zadního kompartmentu – sakrální postižení – je možno provést výše uvedené operace a sakrektomii. Morbidita po těchto výkonech se může pohybovat kolem 50 % a letalita 10 %. V prezentaci bude vyhodnocen i vlastní soubor pacientů s bTME nádory s prospektivně sbíranými daty.

Závěr:

bTME nádory je nutno centralizovat do specializovaných center, kde je přítomnost erudovaných specialistů. Chirurgická léčba těchto pacientů je náročná, ale přesto možná.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014