Možnosti chirurgické léčby po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie (NCHT) u lokálně pokročilého karcinomu prsu (C 50)

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 77

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Ivana Hrnčířová

Cíl
Autoři prezentují vlastní zkušenosti vlivu NCHT
 • na operativu

 • rozsah chirurgického výkonu


 • Úvod
  Četné studie vykazují vysoké procento léčebné odpovědi po NCHT u karcinomu ženského prsu. V praxi lze potvrdit fakt, že neoadjuvance v indikovaných případech výrazně rozšířila a zkvalitnila škálu onkologické péče u této choroby.

  Materiál a metodika
  Hodnocený soubor představuje 122 pacientek s lokálně pokročilým C50 ve stadiu II.B, III. A a III.B ve sledovaném období 4 let. NCHT byla aplikována na klinice onkologie a radioterapie. Hodnocení down stadingu T a W bylo provedeno fyz. vyšetřením, RTG mammografií a sonografií.

  Hodnocení
  Léčebnou odpověď jsme zaznamenali v 86 procentech
 • ve 43% představoval down–stading T 50 a více%

 • cca ve 40% jsme museli před vlastním op. výkonem použít označení k lokalizaci původního tumoru vodič, nákres nebo obojí techniky

 • ve 49% jsme mohli provést prs šetřívý výkon (BCS)

 • zaznamenali jsme pouze ve 2 případech infekt rány (1,6%)


 • Diskuse
  Pro chirurgický výkon jak v oblasti indikace, tak jeho rozsahu, platí stále diskutovaná otázka „Jak hodně je dost“. Je nezbytné pečlivé vyšetření kvality okrajů excise u BCS, s požadavkem alespoň 5-ti mm lemu zdravé tkáně kolem ložiska. Rozsah operačního výkonu ovlivní i fenotyp nádoru. Chirurg by měl respektovat prediktívní faktory prognózy a nebát se případně konvertovat BCS na radikální mastektomii. Tedy původní výkon rozšířit.

  Závěr
  NCHT – dává chirurgovi i pacientce nové možnosti
 • u našeho hodnoceného souboru významně ovlivnila operabilitu a aplikaci BCS

 • neovlivnila hojení operační rány

 • vyžaduje velice těsnou interdisciplinární týmovou kooperaci

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004