Možnosti HDR BRT v léčbě karcinomu vulvy a vaginy – asistence sestry a laboranta při aplikaci

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Nelékařská sekce: I.Blok Ozařovací techniky užívané v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, v léčbě karcinomu vulvy a vaginy

Číslo abstraktu: 042

Autoři: V. Beňová; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; O. Špatka; A. Knéslová; Martina Čaňová; R. Nováková; H. Machařová; N. Sobotková

Úvod
Karcinom vulvy patří mezi méně časté zhoubné gynekologické nádory. J/ieho incidence v České republice je 3,77/100 000 žen/rok (1999), což představuje cca 200 případů onemocnění ročně. Počet nových případů mírně narůstá, výraznější vzestup je pozorován u diagnózy carcinoma in situ. Vysoký průměrný věk nemocných (67 let), spojený často se studem či strachem z gynekologického vyšetření, je příčinou mnohdy dosti pokročilých nálezů v době záchytu choroby. Etiologie karcinomu vulvy není plně známa, ale mezi jeho rizikové faktory či přímé předchůdce patří řada změn vulvy, označovaných méně přesně jako dystrofie či dysplazie vulvy.


Příznaky a diagnostika
Většina žen přichází k lékaři se svěděním, případně s vyvýšeným ložiskem. Svědění je ale nejčastějším příznakem i u nenádorových změn a prekanceróz. Řada zejména starších žen tyto časnější příznaky podceňuje, a mnohdy jim brání stud a strach navštívit gynekologa. Přicházejí v pokročilých stadiích s krvácením, bolestivými ulcerózními defekty, nebo hmatnými tříselnými uzlinami. Prognóza takto pokročilých onemocnění je velice nepříznivá.


Léčba
Léčba vyžaduje individuální přístup jak podle lokalizace, tak podle velikosti tumoru. Měla by zahrnovat kombinaci všech možných léčebných modalit, tj. operační léčbu, aktinoterapii, chemoterapii, hormonoterapii, v budoucnosti i imunoterapii.
Chirurgická léčba je u nádorů metodou volby pro stadia I. a II. stupně a většinu stadií III. Všeobecným trendem chirurgické léčby v posledních deseti letech je ústup od lokální radikality v oblasti vulvy. Uplatňují se konzervativní zákroky (široká lokální excise, hemivulvektomie). Standardním zákrokem však pro většinu invazivních nádorů zůstává vulvektomie (odstranění vulvy). U rizikových žen se provádí i zevní radioterapie a brachyterapie.


Brachyterapie nádorů vulvy.
Na našem pracovišti provádíme intersticiální ozáření vulvy již od roku 1996. Indikací HDR BRT je ve většině případů lokální recidiva základního onemocnění, nebo inoperabilita nádorů např. z interních důvodů nebo po vyčerpání dávky z teleterapie. Důležitou roli hraje lokalizace nádoru vzhledem k anatomickým poměrům (blízkost močové trubice, rektum.) Vlastní aplikace je prováděná v celkové anestézii. Místem nálezu se prošijí intersticiální trubičky, následuje jejich fixace pomocí speciálních knoflíků. Intersticiální trubičky slouží k napojení na zdroj záření pomocí přenosových trubic. Ozařování je prováděno hyperfrakcionovaně tj. 2x denně s odstupem 6 hodin.
Dávka na frakci bývá 3 Gy na referenční izodoze. Celkem ozařujeme zpravidla v počtu 8 frakcí. Určení dávky je řešeno individuálně a záleží na předchozí dávce zevního ozáření. Po ukončení aplikace se intersticiální trubičky odstraní a pacientka je propouštěna do domácího ošetření.


Na závěr prezentace bude sdělena jedna kasuistika.

Závěr.
Ve svém vystoupení jsem sice nezdůraznila psychologický přístup k pacientce, ale ze své dlouhodobé praxe vím, že je nejdůležitější. Je potřeba brát v úvahu „individuální prožívaní nemocí v čase“ a k tomu přizpůsobit svoje jednání, chování a přístup. Žádný klient není stejný, každý prožívá svou nemoc jinak. Je důležité navázat vztah důvěry a pochopení mezi zdravotnickým personálem, pacientem i jeho rodinou.


Děkuji vám za pozornost.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006