Možnosti modulace ATRA-indukované diferenciace neuroblastomových a meduloblastomových buněčných linií působením LOX/COX inhibitorů

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 005

Autoři: Mgr. Martina Rédová-Lojová, Ph.D.; RNDr. Petr Chlapek, Dis. Ph.D.; Mgr. Tomáš Loja, Ph.D.; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; doc.RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Indukovaná diferenciace nádorově transformovaných buněk do terminálních stádií představuje v současné době jednu ze slibných strategií v rámci protinádorové terapie. V posledních letech se pozornost zaměřuje také na možnosti kombinované indukce diferenciace, kdy je diferenciační efekt induktoru modulován souběžnou aplikací dalších sloučenin. Tento terapeutický přístup byl úspěšně demonstrován nejen na in vitro modelech, ale rovněž u řady malignit. K tradičně používaným induktorům diferenciace patří zejména retinoidy, přičemž jimi indukovaná diferenciace může být ještě dále potencována např. inhibitory enzymů, které participují na intracelulární degradaci retinoidů – jedná se zejména o inhibitory lipoxygenáz (LOX) a cyklooxygenáz (COX).

V naší práci jsme se detailněji zaměřili na studium možných mechanismů vlivu kombinované aplikace LOX/COX inhibitorů společně s kyselinou all-trans retinovou (ATRA) na stabilizované buněčné linie derivované z neuroblastomu (SK-N-BE/2/ a SH-SY5Y) a meduloblastomu (Daoy a D341). Pro modulaci biologického efektu ATRA byly použity kyselina kávová (caffeic acid, CA) jakožto inhibitor 5-LOX a celecoxib (CX) inhibující COX-2. U ovlivněných buněčných populací byly monitorovány změny v buněčné morfologii, proliferační aktivitě (MTT-assay, WST-assay), průběhu buněčného cyklu a frekvenci apoptózy (průtoková cytometrie).

Získané výsledky prokázaly různou citlivost uvedených buněčných linií k použitým inhibitorům. Zesílení diferenciačního efektu ATRA bylo patrné zejména po kombinované aplikaci s CA u neuroblastomové linie SH-SY5Y, což odpovídalo i výsledkům monitorování změn proliferační aktivity této buněčné linie po příslušném experimentálním zásahu. Naproti tomu v případě aplikace CX samotného i v kombinaci s ATRA u sledovaných linií převažoval cytotoxický efekt nad diferenciačním. Průběžné výsledky ukazují rozdílnou senzitivitu použitých neuroblastomových a meduloblastomových linií ke zvoleným LOX/COX inhibitorům i odlišný biologický efekt jejich kombinovaného působení společně s ATRA. Další fází této studie je proto analýza expresních profilů těchto buněčných linií s ohledem na odpovídající regulační dráhy po působení uvedených kombinací ATRA a inhibitorů.


Práce byla podporována granty IGA NR9341-3/2007, GAČR 204/08/H054 a VZ MSM 0021622415

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009