MOŽNOSTI MOLEKULÁRNÍ GENETIKY V URČENÍ PRAVDĚPODOBNÉHO MÍSTA PŮVODU NÁDORU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/ 71

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Za nádory neznámé primární lokalizace (nádory neznámého origa – NNO) jsou považovány histologicky potvrzené případy metastatického nádorového onemocnění, u kterých se standardním diagnostickým procesem nepodařilo zjistit místo jeho původního vzniku. Tvoří přibližně 1– 2 % z nově diagnostikovaných zhoubných nádorů, nicméně výskyt NNO postupně klesá, a to od poloviny 70. let do současnosti až o 50 %. Hlavní příčinou tohoto jevu je rozvoj diagnostických metod, a to jak zobrazovacích, tak zejména v oblasti imunohistochemie a molekulární genetiky. Cílem diagnostického procesu je nejenom prokázat malignitu, ale případně i stanovit její histologický původ a pravděpodobné místo vzniku nádoru, neboť na tom závisí možnost přizpůsobit léčbu, a tedy i prognóza pacientů. V této souvislosti se stále častěji využívá metod molekulární genetiky. Pomocí nich můžeme identifikovat jednotlivé diagnostické biomarkery charakteristické pro určité typy malignit, případně i prediktivní biomarkery spojené s odpovědí na protinádorovou léčbu. V současnosti do diagnostiky NNO pronikají metody založené na profilování exprese desítek až tisíců genů pomocí DNA čipů a multiplexových PCR reakcí, které jsou schopné identifikovat pravděpodobné origo nádoru s mnohem vyšší efektivitou. Patří mezi ně např. Tissue of Origin Test™, CancerTYPE ID™ (původně označení CUP Print™) a Cancer Origin Test™ (původně miRview™). Cancer Origin Test™ pokrývá 42 typů malignit, které z hlediska výskytu představují 92 % všech solidních tumorů. Ve validační studii zahrnující přes 500 vzorků maligních nádorů byl test schopen na základě profilu genové exprese 64 mikroRNA správně klasifikovat 88 % nádorů. Tissue of Origin Test™ (TOO) analyzuje čipovou technologií genovou expresi 2 000 genů a na základě vytvořeného profilu je schopen klasifikovat nádorovou tkáň mezi 15 typů malignit, které představují 90 % všech nádorů. V jedné z validačních studií TOO klasifikoval 97 % nádorů původně diagnostikovaných jako špatně diferencované karcinomy a špatně diferencované maligní nádory ve shodě s origem predikovaným na základě dodatečného imunohistochemického a klinického vyšetření. CancerTYPE ID™ je schopen na podkladě profilu genové exprese 92 genů diferencovat mezi 28 skupinami maligních nádorů a jejich 50 histologickými podtypy. Test pracuje na principu RT-PCR. Ve validační studii s více než 700 bioptickými vzorky dosáhl správného zařazení do nádorové skupiny v 87 % a do histologické jednotky v 82 % případů.

Cíl:

Cílem sdělení je představit nové molekulárně genetické metody k diagnostice NNO.

Práce byla podpořena grantovým projektem MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015