Možnosti ovlivnění neurotoxicity chemoterapie gabapentinem

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P012

Autoři: MUDr. Milan Brychta; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Neurotoxicita cytostatické chemoterapie může negativně ovlivnit průběh léčby a snížit její (může snižovat) celkovou efektivitu. Možnosti ovlivnění neurotoxicity jsou minimální. Ve svém klinickém sledování popisují autoři výsledky ovlivnění neurotoxických projevů preparátem gabapentin (Neurontin®). Gabapentin významně snížil intenzitu a frekvenci neurotoxických projevů chemoterapie.
Do klinického vyhodnocení efektivity gabapentinu na ovlivnění nežádoucích neurotoxických projevů cytostatické chemoterapie byli zařazeni pacienti z Radioterapeutické a onkologické kliniky FNKV Praha, Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové a Oddělení radiační onkologie, FN Brno- Obilní trh. Jednalo se o pacienty, kteří byli léčeni chemoterapií a kteří v důsledku provedené, nebo prováděné cytostatické léčby měli, v době zařazení do klinického sledování, vyznačené neurotoxické projevy.
Pacienti byli léčeni gabapentinem (Neurontin®) v základní dávce 900 mg denně ve třech denních dávkách První týden léčby byla dávka postupně zvyšována. Algoritmus zvyšování dávky byl: 300mg první tři dny, 600mg další tři dny a poté plná dávka 900mg. Při menší efektivitě bylo možno denní dávku zvýši
Léčba byla dobře tolerována s minimem nežádoucích vedlejších účinků a vedla ke zlepšení kvality života nemocných. Tuto léčbu lze doporučit jako možnost snížení nežádoucích neurotoxických projevů chemoterapie.
Hodnocením kritérií neurotoxicity dle WHO došlo k posunu neurotoxických projevů od nálezů vyššího stupně postižení k nižším stupňům Při hodnocení intenzity bolesti (VAS – visuální analogová škála dle dotazníku pacienta) došlo po třech měsících k poklesu VAS z 6,7 na 4,0 Při hodnocení intenzity parestezií (VAS – visuální analogová škála dle dotazníku pacienta) došlo po třech měsících k poklesu VAS ze 7,2 na 4,1
Při hodnocení citlivosti pokožky na chlad došlo po třech měsících k poklesu VAS (VAS dle dotazníku) z 3,7 na 2,5
Při hodnocení narušení spánku došlo po třech měsících k poklesu VAS (VAS dle dotazníku) z 4,8 na 2,7
Při hodnocení celkové kvality života došlo ke zlepšení hodnocení. Dle VAS dotazníku došlo po třech měsících k poklesu z 6,8 na 4,1

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006