MOŽNOSTI PALIATIVNÍ CHIRURGICKÉ LÉČBY POKROČILÉHO KARCINOMU PANKREATU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XVII/ 348

Autoři: MUDr. Vladimír Frýba; prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.; MUDr. Jan Ulrych; MUDr. Josef Hořejš

Východiska:

Karcinom pankreatu je v ČR devátou nejčastější malignitou u mužů a desátou nejčastější u žen, ale sumárně je zároveň čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory. Více než 80 % pacientů je diagnostikováno s lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním nevhodným k potenciálně kurativní chirurgické resekci. Role chirurga v léčbě pokročilých forem karcinomu pankreatu spočívá v paliativních výkonech ovlivňujících symptomy onemocnění. Provedení gastroenteroanastomózy indikujeme v případě obstrukce výtokové části žaludku nebo duodena tumorem slinivky. V případě obstrukce distálního choledochu pankreatickým tumorem můžeme chirurgicky zajistit drenáž žlučových cest provedením biliodigestivní spojky (chirurg intervenuje pouze v případě selhání méně invazivního endoskopického, event. perkutánního řešení se zavedením biliárního stentu).

Soubor pacientů a metody:

Další poměrně novou metodou paliativní léčby lokálně pokročilého karcinomu pankreatu je ireverzibilní elektroporace (IRE). Jedná se o netermickou ablativní metodu, která využívá vysokonapěťových nízkoenergetických elektrických impulzů ke zvýšení membránové permeability, a tím působí poškození buněčné stěny, ztrátu homeostázy a buněčnou smrt. IRE má jen minimální efekt na cévy a další duté struktury. Tato metoda je tedy na rozdíl od RFA vhodná k léčbě lokálně pokročilého karcinomu pankreatu, pro něž je charakteristický intimní vztah k cévním strukturám. IRE může být prováděna otevřenou operační cestou nebo CT, event. USG navigovaně, ale vždy v celkové anestezii. Na našem pracovišti preferujeme otevřený přístup, kdy je možno lépe kontrolovat zavedení obou elektrod do tumoru, a tím i předejít event. komplikacím souvisejícím se zaváděním elektrod perkutánní cestou.

Výsledky:

Rádi bychom prezentovali soubor 24 pacientů s lokálně pokročilým neresekabilním karcinomem pankreatu ošetřených metodou IRE. U 22 pacientů jsme provedli IRE tumoru pankreatu otevřenou cestou a u dvou pacientů CT navigovaně. Zaznamenali jsme nulovou 30denní pooperační letalitu. Pooperační morbidita se pohybovala okolo 20 %, komplikace se vyskytly celkem u pěti pacientů – 2krát pankreatická píštěl, 1krát hemoperitoneum, 1krát biliární peritonitida, 1krát dehiscence laparotomie.

Závěr:

Validní zhodnocení přínosu IRE v paliativní léčbě lokálně pokročilého karcinomu pankreatu by bylo možné pouze na základě randomizované studie. Z našich zkušeností však vyplývá, že u takto léčených pacientů pravděpodobně sice nedochází ke zlepšení celkového přežití, ale benefit této metody je v symptomatické léčbě s redukcí bolesti, a tím zlepšení nebo alespoň zachování kvality života.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015